Slik kan Movar koble seg til Slagentangen prosjektet. Fritt etter Cowi.

En historisk mulighet i VA

Det som i verste fall kan bli en bratt avgiftskurve for Mossingene kan i stedet bli et eksempel på interkommunalt samarbeid av historiske dimensjoner. Etter at en blå bølge i forrige kommunevalg skyllet innover fjorden har man nå mange blå ordførere på begge sider. Men kan de bli enige?

0

Går det an å legge en rørledning på sjøbunnen og pumpe avløpsvannet fra Moss til Slagentangen? Går det an å bli enige om en felles løsning til alle innbyggeres beste og med maksimal utnyttelse av ressursene i avløpsvann? Går det an slå sammen seks byers kloakk og utnytte stordriftsfordelene, bygge et moderne felles anlegg som både vil være effektivt, innovativt og framtidsrettet? Slik det står i Cowis utredning om hva de fem Vestfoldkommunene nettopp bør gjøre.

Eller går det som i tilfellet Sarpsborg og Fredrikstad, der samarbeidet strandet fordi Fredrikstad ikke ønsket å ha Sarp med på eiersiden, noe Sarpingene ikke kunne leve med.

Dette er spørsmålene som lokalpolitikerne i Moss nå stiller seg. 

Om det går an å legge en rørledning på sjøbunnen er enkelt å svare på. På vestfoldsiden blir det uansett snakk om kilometervis med rørledning både nord og syd for Slagentangen. Og Movar har allerede planer om en sjøledning fra Kambo RA til Fuglevik, der man ser for seg å utvide dagens anlegg. 

I forhold til å bygge et separat anlegg i Moss er sjøledninger kostnadsmessig som peanøtter å regne. Kanskje noen smarte konsulenter finner ut at man i stedet for å legge ledningen fra Kambo til Fuglevik, heller skal legge den fra Kambo over fjorden. Det er jo på Kambo at Moss vokser.

I Movars budsjett på 2.3 milliarder har man da også baket inn en rørledning fra Kambo til Fuglevik med pris på 250 mill, og dette er lenger og omtrent like kostbart som å krysse fjorden.

Om det går an å bli enige om en felles løsning er et mer åpent spørsmål. Skjeler man til “lokaloppgjøret” mellom Sarpsborg og Fredrikstad var også rørforbindelser et tema. Fredrikstad hadde på østsiden av Glomma ingen rørforbindelser til kommunegrensa og sterke krefter i plankebyen mente at en slik rørforbindelse måtte spleises på. Det endte som kjent uansett med 1-1 i renseanlegg, som til sammen vil komme på minst 4 milliarder. Hadde man samarbeidet ville det blitt langt billigere, det var gode krefter i begge kommuner som også så for seg en felles driftsavdeling.

I forpostfektningene som nå er startet mellom Moss og Vestfold har det vært ment at Mossingene må bekoste rørkryssingen under fjorden selv. Dette bør nok diskuteres litt mer grundig. Vestfoldingene bør innse at det å ha Moss med på Slagentangen uansett vil styrke anlegget og gjøre det billigere for de andre fem, som trolig allerede er enige om å dele på transporten uansett. 

– Vi synes Slagentangen er et spennende alternativ! Å slå sammen flere anlegg er svært besparende å bygge og ikke minst drifte, slik det står i rapporten til Cowi. Første del av den politiske prosessen er utsatt noen uker, bl.a. i påvente av informasjon fra Movar. Slik jeg ser det er det allerede slått fast gode faglige argumenter for å søke et samarbeide. Nå håper vi at det går an å finne et politisk spor, og at det går an å få Statsforvalterne i de to fylkene til å likebehandle øst og vest i forhold til bøter og frister, sier Arild Svenson (by- og bygdelisten Ny Kurs) leder Plan, Bygg og Teknisk utvalg i Moss Kommune

Det som kanskje kan åpne for en positiv dialog og et lykkelig valg i tråd med framtidens behov er det faktum at Høyre nå stiller med 16 av 20 ordførere i kommunene som skal rense nitrogen rundt Oslofjorden. 

Kan den blå bølgen som skyllet gjennom fjorden i siste kommunevalg styrkes gjennom et samarbeid om miljø, eller blir det et separat anlegg på Mossesia?  Med utbygging av renseanlegget kommer kostnadene til å stige kraftig. Da kan bølgen skylle motsatt vei.

Denne muligheten er historisk for de blå.