En ny rapport tar for seg hva som er rettferdig fordeling av kostnader, på kan det også bli snakk om inntekter, her oppvarming av renseslam til 37 grader før biogassproduksjon

Rettferdighet i vann og avløp

Rapporten viser at det i dag brukes en rekke ulike prinsipper for å fastslå hva som er en rettferdig og rimelig fordeling av VA-kostnader. Disse prinsippene varierer mye, noe som fører til en usikker og ujevn fordeling av kostnader mellom ulike aktører og husholdninger.

0

VA-organisasjonene står overfor store utfordringer, og dagens beslutninger vil forme fremtidige forhold. Organisasjonene må fornye eksisterende systemer, forholde seg til strengere rensekrav og rense vann pånye måter. Samtidig vil bransjens produkter og tjenester være en viktig brikke i en bærekraftig omstilling. Digitalisering vil bli en enda viktigere brikke i puslespillet for å lykkes med oppdraget, og næringen må tilføres kompetanse for å kunne bruke sine positive effekter.

Utfordringene vil føre til en økning i kostnadene vi har for dagens tjenester. Man vet ikke hvor mye, men det er sannsynlig at kostnaden for vann og avløp vil spille en større økonomisk rolle for husholdningene i fremtiden. VA-kostnader vil derfor i økende grad stilles spørsmålstegn ved og i økende grad må begrunnes, også politisk. At VA-organisasjonene ikke er konkurranseutsatt kan føre til at næringen må reflektere over om håndteringen skal være offentlig eller privatisert. Organisasjonene må også bestemme hvordan de ser på å få inn ekstern kapital for å finansiere utvidelsene og renoveringene som fremtiden vil kreve.

Det går dessuten mot stadig flere interkommunale anlegg og stadig flere abbonenter knyttes til nettene. Hvordan skal det koste de som kobler seg til og hvordan skal de interkommunale kostnadene, og etterhvert også inntektene fordeles.

Vil rense avløpsvann gratis

I en nylig publisert forskningsrapport er det undersøkt hva en rettferdig og rimelig fordeling av kostnadene for vann og avløp (VA) kan bety i en svensk sammenheng. Rapporten, som er et resultat av dybdeintervjuer med VA-industrifolk, studier av nøkkeldokumenter og anvendelse av praktiske filosofiske og politiske teorier, belyser det komplekse spørsmålet om rettferdige og rimelige VA-kostnader.

Rapporten viser at det i dag brukes en rekke ulike prinsipper for å fastslå hva som er en rettferdig og rimelig fordeling av VA-kostnader. Disse prinsippene varierer mye, noe som fører til en usikker og ujevn fordeling av kostnader mellom ulike aktører og husholdninger.

– Forskningen viser at det er et stort behov for å revurdere dagens prinsipper for fordeling av VA-kostnader. Det er viktig at vi finner en modell som er både rettferdig og rimelig, og som tar hensyn til både miljømessige og sosiale aspekter, sier Alexander Keucken, forsknings- og utviklingssjef i Swedish Water Development (SVU).

Prosjektet har også identifisert en rekke prinsipper som kan brukes i stedet for eller i tillegg til dagens prinsipper. Disse nye prinsippene kan potensielt bidra til en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av VA-kostnader.

Till rapporten