Hver nye rørlengde legges på fundament av singel.

En seng av singel og godt samspill

Singel kun i fundament og på sidene betyr tre kubikkmeter singel spart pr meter rørgrøft. Resten av om- og overfylling med gjenbruk av stedlige masser. Ingen frakt av tilsvarende volumer av overskuddsmasser ut av anlegget eller til massemottak.

0

Den utradisjonelle bruken av omfyllingsmasser sparer ikke overraskende både arbeid, penger og utslipp. Den kom i stand først og fremst som følge av organiseringen som samspillsprosjekt.

– Denne praksisen er et utslag av godt samarbeid første fase av et samspill. Omfyllingen er ikke noe vi som byggherre har bestemt eller kommer som et ensidig innspill fra rådgiver eller entreprenør. Dette er noe vi har funnet fram til sammen, sier Trine Lunde fra NRVA.

Praksisen om samspillskontrakter strekker seg tilbane til høsten 2022, da NRVA, entreprenør Arne Olav Lund og rådgiver Rambøll begynte å drøfte mulighetene og fordelene med samspill under en oppstartssamling. Gjennom vinteren møttes de til jevnlige heldags workshops hver andre uke, og jobbet hver for seg derimellom. Lenge var planen å starte opp ved påsketider. Det ble noe forsinket, blant annet fordi det tok tid å innhente nødvendige tillatelser. På senhøsten i fjor var det klart.

– Det er et anleggsteknisk komplisert prosjekt. Vi skal legge en ny 1000 mm duktil støpejernsledning ved siden av en eksisterende 1000 mm betongledning som nærmer seg slutten av sin levetid. Anlegget passerer blant annet et bussdepot med verksted og garasjer der rutebusser skal inn og ut hele døgnet. Vi går gjennom mye jordbruksareal med strenge krav til jordhåndtering og vi passerer en golfbane der klubben helst vil beholde banen sin uskadd. Det er mange hensyn å ta, sier prosjektleder Anders Ragnhildrød i entreprenør Arne Olav Lund.

En av de større tekniske utfordringene var å legge den nye ledningen i duktilt støpejern fra PAM parallelt og ganske tett på den eksisterende 1000 mm betongledningen, som ble lagt på 80-tallet. Der fikk samspillsprosjektet mye god hjelp fra erfaringskompetanse internt i NRVAs organisasjon.

– Han som var prosjektleder den gangen har vært tilgjengelig for prosjektet. Det ga mye verdifull innsikt. Vi lærte å kjenne prosjektet veldig godt før vi begynte med fysiske arbeider. Vi har fått mange gevinster ut av samspillet. Hel- og halvdagsmøter hver andre uke var nyttig både for å holde trykket oppe og opparbeide god tillit mellom partene. Det har vi tatt med oss inn i utførelsen som pågår nå, sier Ragnhildrød.

– Vi bruker singel i fundament og litt på sidene. Resten av om- og overfyllingen gjør vi med gjenbruk av stedlige masser. Det sparer vi store volumer masse på, sier Ragnhildrød.

Tall fra prosjektet:
Rørtrasé: Ca 3 000 meter, graveskråning 1:1,5
Tradisjonell løsning 3,5 kbm singel pr meter grøft i fundament og omfylling. Samlet 10 500 kbm singel.
Valgt løsning: 0,5 kbm singel pr meter grøft i fundament + omfylling med stedlige masser. Samlet 1 500 kbm singel = Spart singel: 9 000 kbm Spart transport gravemasser ut: Ca 500 lastebillass á 18 kbm Spart transport av singel inn: 500 lastebillass á 18 kbm
Transportavstand: 40 km til massemottak og pukkverk.

Stedlige omfyllingsmasser legges på