Gravemaskinen sørger for at vannet igjen kan renne fritt der det ikke har vært elv på 82 år. Foto: NVE/Magne Fjeldheim

Vekket død elv til live etter 80 år

Tidlig på 1940-tallet ble elveløpet flyttet som et sikkerhetstiltak for å hindre skred på grunn av reguleringen av Selbusjøen. Elva er blitt tydelig påvirket av det menneskelige inngrepet, og det har derfor vært viktig å gjøre restaureringsarbeider for å kunne gjenopprette det naturlige vassdragsmiljøet.

0

Regulering av vassdrag har i mange tilfeller ført til ekstreme inngrep med tap av biologisk mangfold som resultat. For 80 år siden hadde som regel ingeniørene siste ordet ved tegningsbordet, og skader på naturlige økosystemer, tap av lokale fiskestammer og vandringshindre ble ofte resultatet.

Gjennom NVEs tilskuddsordning for miljøtiltak bidrar NVE hvert år til at det gjennomføres ulike restaureringsprosjekter i vassdragene rundt omkring i Norge. Dette er viktig for oppfyllelse av Naturavtalen og målene for FNs Restaureringstiår.

Tidligere i år kunne man vise til et nytt restaureringsprosjekt som har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.

I tillegg til å føre elva tilbake til sitt naturlige løp, har prosjektet hatt fokus på å gjenopprette en truet naturtype kalt meander eller meandrerende elveparti. Det står i dag oppført på rødlisten for naturtyper i Norge.

Meander kjennetegnes ved sin buktende form, hvor elva rolig flyter gjennom løsmasser og skaper et variert habitat for planter og dyr.

Restaureringen av Slindelva vil trolig også ha en positiv innvirkning på Fitjan fuglefredningsområde, som er et viktig hekkeområde for en rekke vannfugler. Her finnes arter som horndykker, vipe, gråhegre, rødstilk, storspove, stokkand, kvinand og fossekall.

Området vil også kunne bli et fint oppvekstområde for ørret, og nærhet til fuglefredningsområdet vil bidra til rikere og økt biologisk mangfold.

Les mer her.