Foto: Tone Spieler, Vann og avløpsetaten

Oslo utreder rensing av legemidler

Oslo kommune forbereder seg på forventede EU-krav om legemidler og miljøgifter fra avløpsvann. I samarbeid med Rambøll skal kommunen nå jobbe for å finne best mulig renseprosess for dette på Bekkelaget RA. Med dette ønsker Oslo å ta tak i byens miljøutfordringer og forpliktelse til å beskytte vannkvaliteten.

0

– Vi må rigge oss for fremtiden og strengere krav til avløpsrensing. Dette tar vi tak i allerede nå, og setter i gang et omfattende arbeid for å gjøre vårt for Oslofjorden, og samarbeide med globale Rambøll som har praktisk erfaring med dette, sier Helge Eliassen, funksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.  

Les: To svenske kommuner renser for legemidler

Les: Bakterier resistente mot antibiotika i kloakk

Norske kommuner må følge EU 
I et kommende direktiv fra EU forventes det tydelige og konkrete krav om fjerning av mikroforurensning fra avløpsvannet. Dagens direktiv dateres tilbake til 1991, og er moden for fornying. Miljødirektorat har allerede slått fast at disse fremtidige kravene også får betydning for norske kommuner, og flere anlegg er godt i gang med planleggingen for å kunne etterleve EU-kravene.  

Bekkelaget renseanlegg i Oslo tilrettelegges nå for å teste ut nye prosesser som skal rense legemidler og miljøgifter. Avdelingsleder Tor Håkonsen i Rambøll forteller at dette er et viktig satsningsområde for Rambøll Globalt, og at denne kompetansen forventes å bli viktig når de store anleggene her hjemme nå begynner å forberede seg på de nye kravene fra EU.  

– De fleste kommuner rundt om i landet mangler mye på å være tilpasset de kommende kravene. Spesielt de store anleggene har lange planprosesser, som gjør at det er nyttig å starte planleggingen nå. Oslo er en foregangskommune i forhold til å ta utfordringene på alvor.   

Nesten umulig å fjerne ved tradisjonelle anlegg 
Miljøgifter og legemidler som kan være nærmest umulig å fjerne ved tradisjonelle renseanlegg. Disse stoffene har skadelige virkninger på vannlevende organismer og økosystemene de er en del av. Det kan være en viktig brikke å fjerne disse for å bedre tilstanden i Oslofjorden.  

Rambøll stiller med internasjonal kompetanse 
Prosjektet er det første i sitt slag i Norge, men Rambøll har erfaring fra mange anlegg med tilsvarende teknologi i Europa og i USA.  

–Vi kobler på våre eksperter både i Norge og i vår globale virksomhet for å støtte Oslo kommune i dette arbeidet. I tillegg kravene til rensing av mikroforurensning vil vi bidra med vår kompetanse for rensing av nitrogen. Det kreves avansert teknologi og et langsiktig arbeid for å løse dette. Men miljøgevinsten er desto mer positiv. Ikke minst med tanke på Oslofjordens tilstand er det helt nødvendig å ta grep nå, sier Tor Håkonsen i Rambøll.  

Med på laget har Rambøll også sin samarbeidspartner Hollinger, som allerede har prosjektert en rekke slike anlegg i Sveits og Tyskland.