Forskningsprosjekt med mål om å øke kvinneandelen

Kjønnsbalanse, andel kvinner i topp- og linjeledelse, lønnsforskjeller, karrieremuligheter og turnover, er blant indikatorene som skal måles. Det er Forskningssenteret CORE som frem til 2021 skal gjennomføre forskningsprosjektet på vegne av #HunSpanderer.

0

AF Gruppen har som en av ti norske bedrifter inngått samarbeid med #HunSpanderer om et tre års forskningsprosjekt. Målet er å finne tiltak som bidrar til å øke bedriftens kvinneandel.

Underveis i prosjektet skal de ti bedriftene som deltar i samarbeidet dele erfaringer og få innsyn i hverandres utvikling. AF Gruppen deltar som eneste entreprenør i forskningsprosjektet.

Tall hentet fra bygg- og anleggsbransjen viser en ujevn kjønnsbalanse i næringen. Mens stadig flere kvinner studerer Bygg og Miljøteknikk, så har ikke kvinneandelen i entreprenørselskapene økt i samme takt. AF Gruppens konsernledelse nedsatte i begynnelsen av 2018 en prosjektgruppe som jobber aktivt og langsiktig for å øke kvinneandelen i AF og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn. Analyse av egne data, intervjuer med ansatte og forskning vil danne grunnlag for tiltak som skal bidra til økt kvinneandel i AF Gruppen fremover.

– Medarbeidertilfredshetsundersøkelser viser at kvinner trives godt i AF, og Universums undersøkelse blant studenter viser at AF Gruppen er bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant både kvinner og menn. Likevel må vi erkjenne at vi ligger på et bunnivå når det gjelder kvinneandel med bare 7,5% kvinner. Vi er sikre på at økt kvinneandel vil øke AF Gruppens lønnsomhet, og forskningsprosjektet som nå er igangsatt skal bidra til å realisere tiltakene med størst effekt, sier konsernsjef Morten Grongstad.

Ingen enkel oppskrift å øke kvinneandelen

De fleste bedrifter er opptatt av likestilling, og mange bedrifter iverksetter tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Ifølge McKinseys undersøkelse Women in the Workplace 2016 lykkes kun 16% av selskapene som prøver. Den viktigste årsaken er ifølge undersøkelsen at de fleste implementerer enkelttiltak uten å gjøre noe med bedriftskulturen.

– I AF tror vi bedriftskulturen endres gjennom økt bevisstgjøring og blant annet har vi allerede gjennomført et større arrangement med de ansatte i AF der ubevisst diskriminering sto på agendaen. Vi fikk mange viktige tilbakemeldinger som vi tar med oss inn i det videre arbeidet, sier Grongstad.

Viktig bransje

Isabelle Ringnes er blant annet grunnlegger av TENK og #HunSpanderer, og er en forkjemper for likestilling innen teknologibransjen. Hun mener bygg- og anleggsbransjen preges av at det er flest menn på nesten alle stillingsnivåer, og er fornøyd med å få inn AF Gruppen som en av de ti partnerne i forskningsprosjektet.

– Bygg- og anleggsbransjen er spennende og viktig. Bransjen er med på å forme samfunnet generelt og lokalmiljøer spesielt. Derfor er det så viktig å få inn flere kvinner i bransjen, slik at de løsningene som utvikles svarer på alles behov, sier Ringnes.