Steinkjer sentrum med Ogndalsvegen i midten. Foto: Espen Andre Wåde/Wiki

Tar Steinkjer kommune til retten

Entreprenørfirma Brødrene Brøndbo har bestemt seg for å ta Steinkjer kommune til retten og kreve godtgjørelse for et anbud man skulle ha vunnet. Tidligere har Kofa gitt Brødrene Brøndbo medhold i en klage.

0

Steinkjer kommune (tidligere Verran kommune) lyste ut i mai 2019 en omfattende rehabilitering og utvidelse av et vei-, vann og avløpsanlegg på Tjuin industriområde i tettstedet Malm. Beregnet kontraktssum var på ca 15-20 millioner kroner. Valg av entreprenør skulle baseres på tildelingskriteriene «pris» og «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider», med en vekting på henholdsvis 70 og 30 prosent. Brøndbo var lavest på pris men fikk kun 8 poeng på erfaring, og tapte konkurransen mot Letnes Entreprenør, som fikk 10 poeng.

Brøndbo valgte å påklage evalueringen til kommunen, som etter en evaluering utført av samme konsulent (Norconsult) holdt fast på sin vurdering. Brøndbo klaget tildelingen inn til Kofa, som kom fram til at kommunen hadde brutt lov om offentlig anskaffelse ved gal benyttelse av kriteriet «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider». Brøndbo fremmet derfor et krav til kommunen om erstatning, basert på entreprenørens regnskapstall for 2017 og 2018, samt budsjettert resultat og tidligere rettspraksis gjennom flere dommer innen EU.

Etter et møte med kommunen som det kom lite ut av fikk Brøndbo nylig et brev fra kommunens forsikringsselskap Gjensidiges advokat, som mener at Kofa tar grunnleggende feil. Etter å ha rådført seg med sin advokat har nå Brøndbo bestemt seg for å ta saken til retten.
–  Vi synes kommunen burde ha respektert Kofas konklusjon og tatt dette mer på alvor. Alle kan gjøre feil men man bør heve seg over dette og komme videre. Vi er overrasket over at man til og med på ordfører- og rådmannsnivå utviser de samme avvisende holdningene. Kommunen viser liten interesse for vårt syn og dette er en av grunnene til at vi føler oss tvunget til å ta rettslige skritt, sier Odd Erling Brøndbo til VANytt.

Brøndbo peker særlig på hvordan tildelingskriteriene er brukt i saken. I stedet for å basere disse vurderingen på etterprøvbare faktorer har man gått for en subjektiv skjønnsmessig vurdering.
– Vi har innrykk av at den poenggivningen som er gitt ikke er basert på noen form for utregning eller etterprøvbar vurdering av underliggende faktorer. Slik den er brukt er det helt opp til kommunen å gi poeng etter eget forgodtbefinnende. Hele formålet med kriteriene er jo at anbydere skal se hva som kreves, slik at alle som kan oppnå høy poengsum skal vite at de har en god sjanse, det er formålet med loven. Vi opplever det ikke slik her. På et tilsvarende prosjekt i nabokommunen fikk vi full uttelling, og dessuten med samme rådgiver fra Norconsult, sier Brøndbo.

Ifølge Brøndbo føyer dette seg inn i en rekke erfaringer fra andre entreprenører, som legger ned masse tid og penger i anbud, men opplever det som et lotteri når poengene skal deles ut. I samme anbud som dette dreier seg om fikk en tilbyder 9 poeng på tross av denne ikke hadde noen erfaring med tilsvarende prosjekter i det hele tatt.
– Vi føler at denne ble gitt 9 poeng fordi prisen var for høy, en form for trøst med andre ord. Vi mener er årsaken til at vi fikk 8 poeng var at Steinkjer kommune ønsket seg en bestemt entreprenør, som allerede var engasjert på stedet, sier Brøndbo, som ser fram til å høre hva dommeren vil si.