Nitrogenrensingen foregår i dette bygget, nå planlegger man et nytt tilsvarende ved siden av til høyre

Har avlyst anbudskonkurranse på nytt nitrogenrensetrinn

Nordre Follo RA har avlyst anbudskonkurranse for utvidelse av renseanlegget med nytt nitrogenrensetrinn. Ved tilbudsåpning forelå det kun to tilbud hvorav et ble avvist. Videre viste det seg at prisen ville bli uakseptabelt høy. Planen er å utlyse entreprisene på nytt.

0

Som en del av en langsiktig satsing på å begrense utslipp av nitrogen til Indre Oslofjord ønsker Nordre Follo RA å øke kapasiteten for nitrogenfjerning ved renseanlegget. Dette skal gjøres ved å bygge nytt rensetrinn for nitrogen i nytt separat bygg.

Etter at nybygget er ferdig skal eksisterende nitrogenrensetrinn tas ut av drift i noen år, før dette anlegget blir renovert og tatt i bruk igjen som følge av forventet økning i avløpsmengde til anlegget.

For gjennomføringen av prosjektet «Nytt nitrogenrensetrinn» er det planlagt å gjennomføre 7 entrepriser, som er prosess/maskin, øvrige maskininstallasjoner, bygningsmessige arbeider, elkraft, driftskontroll/automasjon, varme- og sanitæranlegg samt ventilasjonsanlegg.

Etter at Nordre Follo RA foretok tilbudsåpning i konkurransen om nytt nitrogensretrinn forelå det imidlertid kun 2 tilbud, hvorav et ble avvist. Oppdragsgiver gjennomførte forhandlinger med gjenværende tilbud, men tilbudet var uakseptabelt høyt i forhold til avsatt budsjett.

Nordre Follo RA besluttet deretter å avlyse konkurransen. Hovedbegrunnelsen var at tilbudet var over oppdragsgivers verdivurdering.

Subsidiært avlyses konkurransen da det ikke foreligger sammenligningsgrunnlag for den inngitte prisen eller de øvrige elementene i tilbudet. Det foreligger dermed saklig grunn til avlysning.

I en kommentar til VANytt har Nordre Follo RA opplyst at de kommer til å utlyse konkurransen på nytt.

Les bakgrunnsartikkel : Skal doble kapasiteten på nitrogenfjerning

Les bakgrunnsartikkel : Renseanlegget fyller femti år

Les bakgrunnsartikkel : VA ledning kan ha fornyet Bunnefjorden