Avisutklipp

Renseanlegget fyller femti år

Etter 50 år er planen for 40 nye år vedtatt. At dagens renseanlegg på Vinterbro skal utvides for å dekke fremtidige behov synes å være den beste løsningen. I perioden frem mot 2080 er det antatt en dobling av befolkningen som skal knyttes til anlegget .

0

Nordre Follo Renseanlegg ble offisielt åpnet 13 januar 1972. Det ble i hovedsak etablert for å verne Gjersjøen som drikkevannskilde.

I 1963 presenterte Niva en utredning som ga en samlet vurdering av en kloakkplan for kommunene Oppegård, Ski, Ås og Frogn. Nivas utredning ble benyttet som grunnlag for en plan for et interkommunalt kloakkverk for kommunene Ski, Oppegård og Ås.

Kloakkverket, som det het,  ble konstituert 11. Mars 1966 og fikk navnet Nordre Follo Kloakkverk, som i 1992 skiftet navn til Nordre Follo Renseanlegg. Kommunene ble enige om å eie anlegget i forhold til den prosentvise fordeling av personer som sender avløpsvannet sitt til renseanlegget. Det rensede avløpsvannet føres ut i Bunnefjorden ved Sjødalsstrand og slippes i dag ut på 139 meters dyp. 

Tillatelsen til å erverve grunn og rettigheter for gjennomføringen av prosjektet ble gitt i september 1968. 

Arbeidene med det nye renseanlegget startet i september 1969 og med leveringsfrist 15. Januar 1972 for det mekaniske renseanlegget. Byggetrinn 2 ble ferdigstilt i 1982.  Det var et kjemisk rensetrinn med flotasjon. Byggetrinn 3 ble ferdigstilt i 1990 og var et anlegg for forråtning av slam. Som følge av den såkalte nordsjøavtalen fra 1990 fikk NFR pålegg om nitrogenfjerning.  Et nitrogenfjerningsanlegg stod ferdig i 1997.  Det hadde en beregnet levetid på 20 år.

Dagens anlegg med ulike byggetrinn

Renseanlegget har gjennomgått flere og omfattende utvidelser av slambehandlingen. I 2008 var anlegget som ble bygget som 3. byggetrinn utslitt og måtte skiftes ut. Det ble da valgt en løsning med varmebehandlet forråtning av slammet.  Det løste samtidig et luktproblem som hadde blitt verre og verre med årene 

I 2015 satte NFR i produksjon et turbindrevet gasskraftverk som produserer varmt vann og elektrisk kraft fra Metan som tidligere ble brent på fakkel.  Anlegget bidrar til en betydelig reduksjon av behovet for elektrisk kraft.

I 2021 ble et nytt utslippssystem for Bunnefjorden satt i drift. Ved å sende renset avløpsvann ned på 139 meters dyp fremskyndes den naturlige utskiftingen av bunnvannet noe som vil revitalisere fjorden. Effekten av dette vises allerede og vil etterhvert få store positive konsekvenser for livet i fjorden.

Les også: Skal doble kapasiten på nitrogenfjerning

Renseanlegget mot 2080

Til tross for at renseanlegget er 50 år, tilfredsstiller det dagens strengeste rensekrav og er det renseanlegget med høyest renseeffekt i hele landet. 

I mai 2021 var det duket for en ny milepel i anleggets historie da det ble vedtatt i eierkommunene Ås og Nordre Follo at Nordre Follo renseanlegg skal gjennomføre en trinnvis utvidelse av dagens renseanlegg på Vinterbro, for å sikre regionens behov for avløpsrensing frem mot 2080. 

Arbeidet med utredning av fremtidig løsning for regionens avløpsvann ble initiert av Statsforvalteren i 2015. Det har vært vurdert 3 konseptuelt forskjellige løsninger for fremtidig rensing av avløpsvann fra Nordre Follo kommune og Ås kommune. 

1. Nytt anlegg i fjell
2. Overføring av avløpsvannet til Bekkelaget renseanlegg
3. Utvidelse av eksisterende anlegg 

Etter 50 års drift ble planen for 40 nye års drift vedtatt. En løsning der man utvider dagens eksisterende renseanlegg på Vinterbro for å kunne dekke fremtidige behov synes å være den beste løsningen utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. I perioden frem mot 2080 er det antatt en dobling av befolkningen tilknyttet renseanlegget slik at anlegget bygges for å kunne motta avløpsvann fra 87.000 mennesker.

De forskjellige prosessavsnittene ved dagens anlegg har varierende kapasitet. Noen deler av anlegget vil kunne møte befolkningsutviklingen helt frem mot 2040 mens andre deler av anlegget allerede nærmer seg maksimal kapasitet. Utvidelsesalternativet innebærer en trinnvis utbygging der de forskjellige del-prosessene skiftes ut etter behov. Først steg blir å bygge et nytt nitrogenrenseanlegg og et nytt administrasjoonsbygg.  Den første utbyggingsfasen innebærer investeringer på drøye 200 millioner kroner. 

Senere følger andre anleggsdeler som erstattes i løpet av 4 utbygningsfaser som vil gå frem mot år 2040. Se historiske klipp under: