Vann- og avløpsledninger senkes i Krogstafjorden ved Saltnes i Råde. (Alle foto: Jørn Søderholm)

Kysten perfekt for sjøledninger

Høyere krav til avløpsrensing presser fram rasjonalisering og samarbeid. Det foregår derfor mange prosjekter parallelt som omhandler overføringsledninger for avløp til sentrale avløpsrenseanlegg. Totalt skal det i følge rådgivningsfirmaet Kepla være snakk om over 100 kilometer med overføringsledninger og 8-10 pumpestasjoner bare til ett av de.

0
En ny vannledning mellom Sandvika og Fornebu under slep. Ledningen er utført som en tradisjonell sjøledning i PE med utvendige lodd.

Nylig ble det kjent at Frogn kommune og deler av Asker kommune skal koble seg til Veas renseanlegg på Slemmestad, som allerede har velfungerende nitrogenrensing. Det hele skal løses med totalt 23 kilometer sjøledning i Oslofjorden

Et annet av mange prosjekter langs kysten foregår på Sunnmøre. Ålesund og Sula kommuner har gått sammen om å etablere et nytt renseanlegg i fjellhaller på Kvasneset i Sula kommune. Anlegget får navnet Kongshaugen renseanlegg, og dimensjoneres for å kunne ta imot kommunalt avløpsvann fra opptil 69 000 personenheter.  Prosjektet skal gi Sula og Ålesund reinere fjorder, og renseanlegget skal ha bærekraftige og framtidsrettede løsninger. Denne utbyggingen innebærer blant annet etablering av 33 kilometer undervannsledning, i dimensjoner fra 225 mm til 710 mm.

Bas Evgeny Khanin i Dykkerteknikk AS har oppsyn med slepet av ledningen til Fornebu.

Et annet eksempel er et nytt avløpsrenseanlegg som skal bygges på Horsøy i Askøy kommune utenfor Bergen. Det blir et moderne og effektivt renseanlegg som vil være avhengig av å få tilført avløp når dette er ferdigstilt. 

Det er EUs nye avløpsdirektiv utløser betydelig strengere krav til rensing av avløpsvann over hele landet. Ikke minst langs kysten. Oppsiden ved utviklingen er at renseanleggene blir større og dermed rimeligere å drifte. Paradoksalt nok vil direktivet bidra til rasjonalisering, hvis kommunene klare å samarbeide. Drammensregionen har planene klare.

– Mange steder har manglet renseanlegg og sluppet urenset avløp rett i fjorden. Det bygges et stort nett av overføringsledninger for å samle avløp på sentrale og effektive renseanlegg. For oss i VA-bransjen er det utrolig spennende å sitte midt i en sånn utvikling. Her er det mye som skal gjøres og alle gode krefter må jobbe sammen, sier Amund Haustveit salgssjef VA i rørprodusenten Hallingplast, som leverer PE-rør til et bredt spekter bruksområder.

Fordi kysten er velegnet til å legge slike ledninger til lave kostnader enn på land vil undervannsledninger være spesielt aktuelle som overføringsledninger til avløp.

Amund Haustveit, VA-salgssjef i Hallingplast.

– Det er typisk norsk å være god på undervannsledning. Norge er faktisk som skapt for å flytte vann og avløp gjennom ledninger under vann, sier Haustveit, som kommer til VA-dagene i april, der han skal holde et innlegg om undervannsledninger i nettopp dette perspektivet.