Frostsikring av trykkavløp krever svært lite strøm

0
Trond Edvardsen er formann i Aarbu hyttefelt.

Etter et års drift av fellesnett for vann og avløp har formann i Aarbu hytteforening gode nyheter til de 63 hyttene som deler regningen til frostsikring av vann- og trykkavløpsnettet.
– Energiforbruket på ledningene er bare noen få kilowattimer i løpet av en hel vinter. Det koster i sum 82 kroner pr hytte, det er jo ikke så mye, forteller Trond Edvardsen, formann i hytteforeningen.
Kostnadene er forbundet med strømforbruk til oppvarming av VA-nettet i perioder med minusgrader. Strømforbruket omfatter hele hyttefeltet og helt fram til kommunens VA-nett, foruten stikkledninger inn til hyttene. Stikkledninger har en egen bryter med særskilt termostat for frostfri oppvarming av både av vann og avløp på hver hytte, slik at stikkledningene ikke fryser.

Skjermbide fra hovedmeny. Her fra kan man gå til ulike ledninger og stille inn varmekabel for enten vann eller avløp

Skånsom mot naturen
Å legge grunne VA-nett er blitt populært i hyttefelt og i spredt bebyggelse*. Praksisen sprer seg stadig til nye områder, både fordi anleggskostnadene er lave og fordi man skåner terreng og naturområder. Det er ofte stor bekymring forbundet med tradisjonell grøfting og sprengning, siden det kan få konsekvenser for grunnvannsnivå og våtmarker, som ofte er viktig for det naturlige mangfold.
– Trykkavløp er utvilsomt den myke og naturvennlige løsningen. I vårt hyttefelt er de små riftene i naturen etter byggingene allerede borte. Ingen kan i dag se at det er lagt VA-nett i terrenget, sier Edvardsen.
Edvardsen har engasjert seg på vegne av de andre hytteeierne og fulgt opp VA-anlegget gjennom alle faser, fra man tok kontakt med kommunen med sine ønsker og helt fram til oppfølging av det tekniske i ettertid.

Vindu fra meny for valg av ulike innstillinger og driftsmetoder for hver enkelt kabel.

Automatisk frostsikring
Årsaken til at energiutgiftene er lave er ifølge Edvardsen to forhold. Det ene er at ledningene er godt isolerte og er utstyrt en varmetråd som legger inntil røret og forhindrer frost. Det andre er følere i og utenfor ledningene som gir informasjon til et automatisk system som skrur av og på varmen etter behov.
– Det er strategisk plasserte følere som forteller hva temperaturen til enhver tid er. Skulle frosten komme vil anlegget reagere med å skru seg på og sørge for at det ikke fryser, forklarer Edvardsen, som har brukt den første vinteren til å skaffe seg erfaringer med å drifte anlegget.
Hele styringen av systemet kan stilles inn fra tre skap som står ute i terrenget og dessuten via egen innlogging til en nettside på internet.

Trykkavløp med frostfrie ledninger kan legges svært grunt og følge terreng. Det er anleggsmessig svært rimelig og påfører ikke naturen varige skader. Bildet viser stikkledning til hytte av type Isoterm.

Stille varme
Alle de 20 samleledningene som ligger i terrenget er utstyrt med temperaturfølere både i ledningene og i terreng. Det hele kan følges via egen link på nettet, med innlogging.
– Det fine med systemet er at man kan følge med på temperaturen på ulike steder over tid og se hvordan den utvikler seg. Ved å velge ulike innslagspunkt på varme for de ulike delene av anlegget kan man sørge for at anlegget ikke bruker mer strøm enn nødvendig. Nå som vi har lært anlegget å kjenne vet jeg hva som skal til for å holde det frostfritt med god margin, forklarer Trond Edvardsen.
Selve styresystemet heter SmartReg og er levert av Isoterm, som også har levert det frostfrie VA- nettet.
– Det er et brukervennlig anlegg og veldig artig å følge med på, det er med på å sikre verdier og sørge for problemfri drift, det er en god investering, sier Edvardsen.

* Trykkavløp brukes også i tettbebygget strøk der det er vanskelig å komme fram med maskiner eller medfører store konsekvenser for infrastruktur eller eksiterende teknisk opplegg å legge VA-ledninger.