Nyheter

Nyheter

Lillehammer kommer lekkasjene til livs

Kommunen har klart å redusere sin produserte vannmengde med 50 prosent i løpet av under ti år. Nå er man i ferd med å plassere ut batteridrevne vannmålere koblet til en skyløsning, og man regner med at dette skal bidra til å redusere vanntapet ytterligere. Målet er å komme ned i 20 %.

Ansetter to nye salgssjefer

Entec Brimer har ansatt Marius Snekvik som salgssjef for kommunalteknisk vann og avløp samt Fredrik Ryslett som ny salgssjef for landbasert oppdrett.

Vil gjøre det enklere å gjøre bærekraftige innkjøp

Riksrevisjonens ferske undersøkelse på grønne anskaffelser viser at det offentlige i liten grad bruker innkjøpsmakt til å minimere miljøbelastninger og fremme klimavennlige løsninger. Nylig har regjeringen signalisert at man vil skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser.

INNVA får tre nye selgere

Tre nye selgere er på plass i salgsstallen til INNVA og er ifølge en fersk pressemelding allerede godt i gang med å ta vare på kundene. Øystein Torsteinsen startet som distriktsansvarlig for Østlandet sommeren 2022, Jardar Windom startet som ny distriktsansvarlig for Vestland fylke og Hans Ottar Hellevik har allerede utmerket seg på BackOffice. Med dette er INNVA godt dekket i hele Norge.

Skal redusere plager fra beredskapslager

Det har vært naboklager på støy og lukt fra Veas' beredskapslager for kloakkslam på Henningsmoen ved Slitu. Anlegget kan på sikt utvides til å bli et kompostverk. Avgjørelsen om videre satsing blir tatt før sommeren.

Norsk Vann: Gir enorme utgifter uten miljøgevinst

EUs forslag til revidert avløpsdirektiv vil kunne innebære store økonomiske belastninger, spesielt for innbyggerne i Distrikts-Norge. Avløpsgebyrer på over 50 000 kroner kan bli konsekvensen. De påkrevde investeringene som kan ramme mange samfunn kan vise seg å få negativ klima- og miljønytte under norske forhold.

Irlands vannforvaltning inn for EU-domstolen

EU Kommisjonen besluttet i januar å trekke Irland til EU-domstolen for ikke å ha innført vanndirektivet (direktiv 2000/60/EC) korrekt i nasjonal lovgivning. Direktivet etablerer et rammeverk for å beskytte indre overflatevann, overgangsvann, kystvann og grunnvann ved å forhindre ytterligere forringelse av dem, forhindre forurensning samt beskytte og forbedre vannavhengige økosystemer og vannressurser.

Viktig å velge styresystemer med åpne standarder

Mange VA-anlegg har i dag styresystemer som er forbeholdt kun enkelte spesialister når man skal utføre oppdateringer, vedlikehold eller utbygging. Er man ikke forutseende nok når man gjør innkjøp og avtaler kan regninga bli høy selv for banale tjenester, en situasjon som fort kan føles som en tvangstrøye.

Ny forskrift for mindre private renseanlegg klar til bruk

Lokale forskrifter som angår mindre private renseanlegg er ofte utdaterte og sprikende fra kommune til kommune, noe som fører til forvirring og betydelig ekstra arbeid. Fire av vannområdene i Viken har derfor utarbeidet et forslag til lokal forskrift, med forslag til veileder og utslippssøknad. Nå gjenstår det bare at kommunene følger opp.

Fosfor fra avløpsvann til økologisk landbruk

Selv om struvitt nå blir godkjent som gjødsel i økologisk jordbruk i EU-land, kan det ifølge Mattilsynet ta noen måneder før en godkjenning for det samme kommer på plass i Norge.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com