Lars Haltbrekken sammen med Morten Finborud og Anders T. Øfsti Foto: Hias

Haltbrekken tilbrakte Verdens Miljødag på Hias

På verdens naturdag besøkte Lars Haltbrekken Hias IKS og Hias How20. Bakgrunnen for besøket var den nylig avlagte stortingsmeldingen «Avfall – Større ressurs, mindre ulempe». Gjennom arbeidet med avfallsmeldingen ble Haltbrekken oppmerksom på Hias og de mulighetene som ligger i å etablere sirkulære industriparker basert på råvarer i avløpsvann.

0

Morten Finborud, direktør i Hias IKS, redegjorde for historikken og utviklingsløpene som er gjort ved Hias avløpsrenseanlegg. I dag utnyttes en hel del av ressursene i avløpsvannet i form av varme, biodrivstoff og steril biomasse. Siden 2012 har selskapet utviklet den patenterte Hias-prosessen; en biologisk renseprosess som er dokumentert både mer kostnadseffektiv og bærekraftig enn dagens bransjestandarder. Etter full ombygging av Hias renseanlegg vil om lag halvparten av fosforen gjenvinnes som struvitt og resten vil ha god plantetilgjengelighet i den sterile biomassen som er behandlet med Cambi THP.

Fosforgjenvinning

I behandlingen av Avfallsmeldingen i Stortinget ble et av forslagene fra Haltbrekken vedtatt, nemlig utredning om virkemidler og tiltak for å legge til rette for fosforgjenvinning i Norge.
-Med dagens tradisjonelle teknologi i norske renseanlegg er potensialet for fosforgjenvinning marginalt, på grunn av utstrakt bruk av jern- eller aluminiumsbaserte fellingskjemikalier. Ved å ta i bruk Hias-prosessen kan man gjenvinne inntil 50 prosent av fosforen, samtidig som man reduserer både karbonavtrykk og totalkostnader for et renseanlegg, sier Finborud. Det pekes på behov for et nasjonalt finansiert demonstrasjonsanlegg som utstillingsvindu for muliggjørende teknologi, og Finborud understreker Hias renseanlegg bør være en sterk kandidat til dette innen avløpsrensing.

Gjødselvare- og gjødselbrukforskrift

-Det er positivt at «sterilisert avløpsslam» blir en egen kategori med mindre bruksbegrensninger. Det er også prinsipielt positivt at man vurderer fosforgjødslingsverdi mer finmasket ved å innføre beregning av plantetilgjengelig fosfor, sier Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How20. Imidlertid påpeker han at det er en svært uheldig konsekvens at aktører som investerer i fremtidsrettet, kostnadseffektiv og bærekraftig biologisk rensing i praksis får kraftige begrensinger i spredemuligheter av slam.
-Dette vil være en vedvarende bremsekloss for vannbransjen og til hinder for utvikling av sirkulærøkonomi. Den foreslåtte praksisen i gjødselbrukforskriften er i direkte konflikt med vedtaket om å legge til rette for fosforgjenvinning i Avfallsmeldingen, fremhever han.

Virkemidler

Han mener det er behov for konkrete virkemidler for å unngå at man blir sittende fast med gårsdagens teknologi ved framtidige investeringer. Øfsti nevnte blant annet muligheten for å håndheve Forurensingslovens §2 strengere, hvor myndighetene i dag kan stille krav til bruk av beste tilgjengelig teknologi og kreve bruk av teknologi som legger til rette for ombruk eller materialgjenvinning. Finborud pekte på innføring av «hard» lovgivning i Tyskland, hvor renseanlegg blir pålagt å gjenvinne 50 prosent fosfor innen 2029.

-Dette vil tvinge bransjen til å søke sirkulære løsninger. Man kan også vurdere direkte økonomisk virkemidler til gjenvinning av fosfor, sier Finborud.

Haltbrekken fikk med seg en prøve med struvitt utvunnet på Hias. Han ga uttrykk for at han gjerne ville se på virkemidler og tiltak for fosforgjenvinning.

FN-dagen Verdens miljødag er blitt markert den 5. juni over hele verden siden 1972. Lars Haltbrekken er
 medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han var i mange år leder i Naturvernforbundet og representerer nå SV.