100 år gamle rør.

Debatt om ledningskvalitet er viktig

Av Gunnar Mosevoll, eget firma, og Toril Hofshagen, Norsk Vann

0

Kritikken fra Borealis og Hallingplast gjelder Norsk Vanns nye rapport 232/2018 «Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå minst 100 års levetid?», som ble utgitt før sommeren.

Det har i lang tid vært stort engasjement og mange meninger om plastrør-rapporten, som har vært under utarbeidelse gjennom flere år. Norsk Vann har, sammen med hovedforfatter Gunnar Mosevoll og en egen arbeidsgruppe med fagspesialister som står bak anbefalingene i rapporten, vektlagt å innhente synspunkter fra produsentene og andre fagmiljøer gjennom flere runder. Bred medvirkning har vært viktig for å få et best mulig faglig grunnlag for anbefalingene i rapporten, og mange av innspillene vi har fått har blitt hensyntatt i den endelige rapporten.

Kritikken i pressemeldingen fra Borealis og Hallingplast kan grupperes i følgende punkter, som vi i det etterfølgende vil gi vår tilbakemelding på:

  • Enkelte typer plastrør har ikke den kvalitet som skal til for at de skal holde i 100 år
  • Anbefaling om tilleggsprøve av motstand mot varmealdring for rør av PE
  • Feilaktig beskrivelse av materialet PE og særlig av PE 100 RC
  • Karaktergivning av ulike typer plastrør
  • Dokumentasjon av levetid
  • Sammenligning med andre rørmaterialer

Enkelte rørtyper har ikke den kvalitet som skal til for å holde i minst 100 år
Rapportens kapittel 4 «Levetid minst 100 år for termoplastrør:  Hvordan oppnå det?» og kapittel 5 «Aktuelle rørtyper av termoplast – dokumentasjon av levetid» omhandler dokumentasjonen av levetid for de enkelte rørtypene. Kapittel 4 gir en oversikt, mens kapittel 5 har en grundigere beskrivelse.

Av alle de rørmaterialene av termoplast som brukes i dag, kan det lages gode rør som kan holde i 100 år. Men det er stor variasjon av dokumentasjonen av levetid for de enkelte rørtyper. Det skyldes delvis svakheter ved enkelte av produksjonsstandardene for rørene og delvis manglende undersøkelser av sannsynlig levetid.

Eksempel: Standarden for avløpsrør med konstruert rørvegg (NS-EN 13476) har betydelige svakheter.  Dette gjelder alle materialtyper. For rør av PE og PP som ikke skal sveises (som gjelder de fleste rørene av denne typen som brukes i Norge), er det ikke krav om prøving mot termisk aldring av det ferdige røret (OIT-prøving). Nordiske plastrørprodusenter lager rør med konstruert rørvegg som er bedre enn angitt både i standarden og i tilleggskravene knyttet til Nordic PolyMark-ordningen, men produsentenes produktkataloger inneholder ikke informasjon om den virkelige kvaliteten (f. eks. veggtykkelser).

Organisasjonen TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) organiserer de fleste av Europas produsenter av rør og rørdeler. Råvareprodusenter er også medlem. TEPPFA har på sine nettsider en samling av undersøkelser som dokumenterer sannsynlig levetid til ulike rørtyper. https://www.teppfa.eu/industry-studies/

Disse rapportene eller artiklene er i stor grad lagt til grunn for vurderingene av erfart levetid og av dokumentasjon av forventet levetid i Norsk Vanns nye rapport om plastrør.

I tillegg har TEPPFA fått utført en undersøkelse av avløpsrør av PE og PP (både med massiv rørvegg og med konstruert rørvegg). Undersøkelsene tar hensyn til at dimensjonerende vanntemperatur i avløpsrør er høyere enn 20 grader C (se NS-EN 1610). Rapportens tittel er «100 Year Service Life of Polyropylene and Polyethylene Gravity Sewer Pipes». Rapporten ble utgitt i desember 2014, og en utgave med mindre endringer kom i 2016. TEPPFA har samarbeidet med råvareprodusentene Borealis og LyondellBasell. Flere nordiske rørprodusenter har bidratt til innsamling av rør til undersøkelsen. Denne TEPPFA-rapporten foreslår to ekstra prøvingskrav (mot sakte sprekkvekst og mot varmealdring). TEPPFAs rapport kan lastes ned fra:

https://static1.squarespace.com/static/54e49e84e4b062d077116c87/t/586f6d19d482e9e807576680/1483697459136/Full+Techcnical+Report+-+December+2016.pdf

Norsk Vann-rapporten oppsummerer alle disse undersøkelsene, men for noen rørtyper foreligger ikke undersøkelser som dokumenterer 100 års levetid ved vanlig dimensjonering og bruk av rørene.

I pressemeldingen kommer det fram bekymring rundt omtalen av trykkrør av PE. I Norsk Vann-rapporten får trykkrør av PE en positiv omtale, og med riktig dimensjonering og legging vil slike rør lagt i 2018 nå minst 100 års levetid. Det samme gjelder for trykkrør av PVC-U. Det forutsettes imidlertid at dagens, norske sikkerhetsfaktorer på 1,6 for PE og 2,5 for PVC-U beholdes.

Vi finner derfor ikke grunnlag for artikkelens bekymring for negativ omtale av PE og særlig ikke av trykkrør av PE.

Anbefaling om tilleggsprøve av motstand mot varmealdring for rør av PE
TEPPFAS rapport «100 Year Service Life of Polypropylene and Polyethylene Gravity Sewer Pipes» fra desember 2014 foreslår to viktige tilleggskrav for avløpsledninger av PE og PP:

  • Ekstra prøving av motstand mot sakte sprekkvekst
  • Ekstra prøving mot varmealdring

Bakgrunnen for forslaget om ekstra prøving mot varmealdring er delvis at dimensjonerende vanntemperatur for avløpsvann er vesentlig høyere enn for drikkevann. TEPPFAs rapport beskriver undersøkelser av en rekke oppgravde avløpsrør, blant annet fra Norge. Undersøkelsen viser et tydelig forbruk av antioksidanter, særlig på den delen av røret som har vært i kontakt med avløpsvann i 10 – 35 år. For avløpsrør av PE er TEPPFAs vurderinger knyttet til avløpsrør etter EN 12666. Det foreslåtte kravet for PE er at materialprøven skal holde i minst 8760 timer en strekkspenning på 1,0 MPa ved 95 grader C. Avløpsrør etter denne standarden brukes ikke i Norge, mens trykkrør etter EN 12201 brukes også for avløpsvann    både for trykkledninger og trykkløse ledninger. 

Norsk Vanns rapport har tatt inn TEPPFAs forslag til skjerpede krav for avløpsrør av PE og PP. Norsk Vann tar imidlertid ikke stilling til prøvemetode og til hyppigheten av prøvingen. Vi ser det som positivt når Lars Höjer i Borealis forteller at PE 80 og PE 100 trykkrør etter EN 12201 allerede møter det foreslåtte kravet til avløpsrør i TEPPFA-rapporten.

TEPPFA er plastrørprodusentenes egen organisasjon, og det ville derfor vært naturlig at nordiske plastrørsprodusenter vurderer forslaget i TEPPFA-rapporten. Rapporten kom i desember 2014, og vi har ikke sett noen kritiske kommentarer til de to forslagene i TEPPFA-rapporten. Det er derfor viktig at Norsk Vanns plastrør-rapport har klart å sette anbefalingene i TEPPFA-rapporten på dagsorden. Forslagene i TEPPFA-rapporten er godt begrunnet, og vi ser derfor fram til gode kommentarer fra den nordiske plastrørbransjen.

I pressemeldingen etterlyses det en bedre innsamling av data om VA-ledninger av plast i de nordiske land. TEPPFA-rapporten fra 2014 omfatter prøving av flere rør fra de nordiske land, og dette er en god grunn til at nordiske plastrørprodusenter kommer fram med sine meninger om TEPPFA-rapporten, f. eks. gjennom et åpent seminar.

Feilaktig beskrivelse av PE 100 og PE 100 RC
Lars Höjer i Borealis hevder at rørmaterialene PE 100 og PE 100 RC er feilaktig beskrevet. Han sier ikke hva som er feil. Vi ber Lars Höjer konkretisere sin kommentar direkte til oss, og hvis Norsk Vann-rapporten inneholder feil om PE 100 og PE 100 RC, så vil de bli rettet.

Karaktergivning av ulike typer plastrør
Dokumentasjonen av sannsynlig levetid varierer fra rørtype til rørtype. Trykkrør av PE og PVC-U får beste karakter, mens enkelte typer rør med konstruert rørvegg får dårligere karakter.

TEPPFA har utført en omfattende livssyklusanalyse for en rekke typer plastrør. Et viktig punkt er dokumentasjonen av minst 100 års levetid. For noen rørtyper har TEPPFA ikke henvist til en relevant undersøkelse eller studie. Det er disse rørtypene som har fått dårligst karakter i Norsk Vann-rapporten.

Hensikten med denne karaktergivningen er å stimulere rørprodusentene til bedre dokumentasjon av rørenes egenskaper. Det første steget kunne være en fullstendig revisjon av NS-EN 13476 for avløpsrør med konstruert rørvegg. En slik revisjon vil kunne dra stor nytte av TEPPFA-rapporten fra 2014. Når dokumentasjonen er forbedret, vil det være naturlig å revidere Norsk Vann-rapporten.

Dokumentasjon av levetid
I pressemeldingen har Lars Höjer en rekke interessante synspunkter om levetid og om hvordan lang nok levetid kan oppnås. Norsk Vann-rapporten viser at det er et stykke veg igjen å gå før vi har fått gode nok krav til alle typer vann- og avløpsledninger av plast. Metodene for å utnytte data fra laboratorieforsøk til å dimensjonere rørene mot virkelig belastning i grøfta, trenger forbedring. Norsk Vann ser derfor fram til en god faglig diskusjon med rørprodusenter og råvareprodusenter.

Det hevdes videre i pressemeldingen at «100 års levetid er en noe teoretisk innfallsvinkel fra de større kommunene». «100 års levetid» dukket opp i internasjonal VA-litteratur på 1970-tallet, og siden 1998 har begrepet vært en gjenganger på den internasjonale konferansen «Plastic Pipes». «Plastic Pipes»-konferansen i 2016 viste tydelig at «minst 100 års levetid» ikke er noe særnorsk fenomen. Som nevnt ovenfor har TEPPFA gjennomført livssyklusanalyser for de fleste typer plastrør, og i disse analysene er «100 års levetid» en forutsetning. «Minst 100 års levetid» er derfor en forutsetning som alle rørprodusenter må ta høyde for.

Sammenligning med andre rørmaterialer
Borealis og Hallingplast kritiserer rapporten fordi den ensidig fokuserer på plastmaterialer. Norsk Vann har tidligere utgitt en tilsvarende rapport om duktilt støpejern, og en rapport om bruk av betongrør og kummer ble utgitt i august. Alle disse rapportene om ulike rørmaterialer skal samordnes i en egen rapport «Valg av rørmateriale og rørtype», som er under utarbeidelse.

Vegen videre
Norsk Vanns plastrør-rapport viser at for de viktigste typer plastrør er «minst 100 års levetid» godt dokumentert. For enkelte typer rør er dokumentasjonen for dårlig. Det at dokumentasjonen er for dårlig, trenger ikke bety at disse rørene er for dårlige. Skal norske kommuner og kommunalt eide vann- og avløpsselskap være sikre på at nye vann- og avløpsledninger vil holde i 100 år, må dokumentasjonen av «minst 100 års levetid» være god.

Vi håper at vi med denne redegjørelsen har bidratt til å oppklare grunnlaget for rapporten på de områdene som Borealis og Hallingplast kritiserer i sin pressemelding. Vi håper at denne meningsutvekslingen kan lede til en konstruktiv diskusjon om hvordan dokumentasjonen av egenskapene til enkelte typer plastrør skal bli bedre.