Fra spektakulær boring under Glomma, i forbindelse med at man knyttet vannforbindelsene sammen mellom tidligere Askim og Spydeberg kommuner

Ny stor kommune blir sterk på vannforsyning

Et allerede godt interkommunalt samarbeid i Indre Østfold har banet vei for kanskje landets mest robuste og godt utformede system for vannforsyning. Med tre ulike vannkilder og solide forbindelser mellom nettene vil den nye storkommunen stå meget sterkt rustet for framtiden.

0

Den 1. januar 2020 vil de fem kommunene Spydeberg, Hobøl, Askim, Eidsberg og Trøgstad amalgameres til en, og får navnet Indre Østfold. Etter alt å dømme blir IØ en sterk enhet som vil legge sine egne planer og skape sin egen framtid. Beviset på at man vil lykkes ligger ikke minst i det gode samarbeidet man allerede har hatt på vannforsyning. Nylig foretok man en styrt boring under Glomma for å få en bedre vannforbindelse mellom Askim og Spydeberg. Dermed er fire nett straks koblet sammen til ett og vannet strømmer allerede over kommunegrensene. VA-avdelingene gjort sin del av jobben og står klare for en spennende framtid.

Tore Borger, Adam Lesniewski og Nils Arve Valvik her på trykkøkningsstasjon og punkt for viderøbefordring av Askims vann til Eidsberg/Trøgstad

Sikkerhet og økonomi

En åpenbar fordel med samarbeidet er samfunnssikkerhet og beredskap. En kanskje ikke så åpenbar fordel er selve driften, der både økonomi og kvalitetsstyring vil oppnå større muligheter.
– Tre vannverk som produserer fra tre ulike vannkilder til samme nett er ikke daglig kost. Det minner litt om kraftproduksjon, der man kjører etter nivå på magasiner og behov. Den nye storkommunen vil med tid og stunder eie hele vannforsyning, og man får svært gode muligheter for å drive stort, økonomisk og fornuftig, sier Jan Tore Borger, rådgiver i VA i dag i Askim kommune.

Nils Arve Valvik kan styre hvor mye trykk pumpene leverer til nettet, noe som er viktig når man skal levere til nabokommunens nett, der man ennå ikke har lært å kjenne hvilke trykktoleranser som nettet har.

Detaljene omkring sammenslåingene av de ulike VA-avdelingene er ennå ikke klare. I en overgangsordning vil de fungere som selvstendige enheter.

– Siden Indre Østfold blir en vidstrakt kommune blir det nok viktig å spre mannskapene litt. Dette henger jo sammen ved hva man skal gjøre på avløpssiden. I dag er det ulike vannavgifter i kommunene. Her blir det kanskje noen endringer, at noen skal betale mer enn andre er jo vanskelig å akseptere, sier Borger. Det hører her også med til historien at reserve-fondene i de ulike kommunene er av forskjellig størrelse.

Tre vannkilder

Askim kommune har sitt vannverk ved Kykkelsrud med Glomma som råvann, Trøgstad har vannverk med grunnvannskilde fra morenemasser på Sandstangen ved Øyeren og forsyner Eidsberg. Spydeberg henter sitt vann fra innsjøen Lyseren. Siden alle vannverkene har god kapasitet har man mye godt vann for framtiden. Det åpner naturligvis også for å regulere produksjonen for beste kvalitet og økonomi. Det hører også med til bildet at Hobøl vannverk er privat eiet, og her er det inntil videre ikke avgjort om eventuelt samarbeid.

Måling av hvor mye vann som går til nabokommunen hører med til opplegget.

– En hydrolog har uttalt at Sandstangen har nok vann til alle fire kommunene. Vi i Askim kan skilte med at vi har «hele Glomma» å ta av. Samtidig vet vi at Lyseren i Spydeberg også er en god vannkilde der man jobber intenst med å øke vannkvaliteten. Dermed har storkommunen de beste forutsetninger. Hvis Glomma skulle være midt i flommen og er veldig grumset kan man velge å hente vann fra de to andre kildene, og vice versa.

Kostnader til pumping er også med i beslutningsgrunnlaget, forteller Nils Arve Valvik, i dag ansvarlig for vannforsyningen i Askim kommune. Valvik ser også positivt på mulighetene som vil ligge i storkommunen. Det hører også med til bildet at Askim og Spydeberg også leverer vann til nabokommuner utenfor den nye storkommunen.

Under Glomma

Siste viktige tiltak for å knytte kommunene sammen gjennom en spektakulær boring under Glomma, som erstatter et tidligere rør som har ligget utsatt på elvebunnen.

Topp moderne anlegg for videreformidling av vann til nabokommunen.

I 2015 oppgraderte Askim kommune sitt vannverk og la til en ekstra barriere med UV-desinfeksjon. Askim kommune er vannforsyningsmessig bindeledd mellom Eidsberg og Spydeberg, har også tatt en sjau med å oppgradere en stor del av sine hovedledningen gjennom sentrum, et arbeid som nå går mot siste fase. Det er heller ikke lenge siden Trøgstad og Eidsberg oppgraderte sitt vannverk med sine dype brønner i morenemassene fra Istiden. Det gjenstår en del arbeide med å forsterke forbindelsene. I forbindelse med sanering av kloakk bygges også nye vannledninger og større vannvolumer i magasiner.

– Vi føler at alle har gjort sin del av jobben og ser med spenning fram mot det som vil komme. Vi ønsker å levere godt og sikkert vann i et veldrevet felles system til alle innbyggerne. Ikke minst ønsker vi å tilby vann til virksomheter som vurderer å etablere seg her. Et eksempel på dette er Norturas anlegg for slakting og bearbeiding av kylling i Eidsberg, her har Eidsberg kommunen gjort en formidabel jobb med å skaffe godt vann til en hjørnesteinsbedrift, så vi ønsker oss flere slike, vann vil det ikke skorte på, sier leder for VA-avdelingen i Askim kommune Adam Lesniewski.