Daglig leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson

Varehandelen vil hindre plast til miljø

Norsk varehandel satser tungt på å redusere plastforsøpling. Den 15. november utlyser Handelens Miljøfond inntil 20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. Utlysningen er åpen for alle.

0

I denne første utlysningen vil prosjekter som rydder opp i eller forebygger forsøpling bli prioritert, sier daglig leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson. Også prosjekter som øker ressurseffektivitet eller bidrar til plastløsninger på andre måter kan søke. Vi vil uansett vektlegge langsiktig, positiv miljøeffekt, sier Hansson.

Utlysningen er særlig rettet mot små prosjekter, altså alle som arbeider lokalt, i det små eller er i startfasen for å løse plastproblemer over hele landet. Noen større prosjekter vil også bli vurdert for støtte. Handelens Miljøfond vil prioritere prosjekter som faller utenfor andre finansieringsordninger, eller aktiviteter der fondet sammen med andre givere kan bidra til merverdi.

De som ønsker å søke finner søknadsskjema på www.handelensmiljofond.no. Et uavhengig, eksternt innstillingsråd vil vurdere søknader. Beslutning om tildeling vil bli gjort av styret i Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfonds egne medlemmer, altså kjeder/bedrifter/butikker i varehandelen, kan ikke søke.

Avgjørelse om hvilke prosjekter som får støtte kommer i løpet av januar 2019.

Handelens Miljøfond er varehandelens nye, store miljøsatsing. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter til å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Årets utlysning er den første fra fondet. Den blir fulgt opp av større og dels mer rettede utlysninger og tiltak i 2019 og framover.

Handelens Miljøfonds formål følger av EUs direktiv om plastbæreposer. Fondet er stiftet av de tre store dagligvarekjedene samt NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum. Norges Naturvernforbund sammen med andre aktører fra varehandelen og plastbransjen sitter i styret. Fondets mål er å få alle aktører i varehandelen med som medlemmer.

Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om at fondet skal bidra til å oppfylle kravene i EUs plastposedirektiv. Mer informasjon, www.handelensmiljofond.no

Formålet til Handelens Miljøfond er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, som er de samme formål som er nedfelt i et eget EU-direktiv om plastbæreposer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU. Handelens Miljøfond er stiftet av de tre store dagligvarekjedene, NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum.