Bokn Kommune utlyste det nye vannverket på ulike anbud, med godt resultat

Mye å tjene på smartere innkjøp

Stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» peker på en rekke gode tiltak for hvordan det offentlige skal kunne oppnå bedre innkjøp. Samarbeid om god praksis og metoder, utvikling av felles standarder og økning av kompetanse er nøkkelordene.

0

Å utlyse anbud er en velprøvet praksis som skal utnytte markedsmekanismene for gode innkjøp, men innen det offentlige er det fortsatt mer å gå på gjennom å gjennomføre anbud på en smartere måte. Det oppstår dessuten alt for mange tvister som ender i rettsapparatet. En kommune som ikke tar nøye nok på papirarbeidet i forkant kan gå på smeller i mange millioners klassen.

Skrivefeil i anbud kan koste Nittedal kommuen 14,4 mill.

På den andre siden er det entreprenører som går skoa av seg fordi man glemmer å ta forbehold om ytre faktorer, som forårsakes av tredjepart, ekstremvær eller andre uforutsette hendelser. På toppen av det hele opererer kommuner, konsulenter og entreprenører med ulike standarder for teknisk kvalitet, noe som fort kan skape forvirring og problemer om hva som egentlig står i en kontrakt. Trenden med at stadig flere tvister ender i retten tyder på at det er mye å hente for begge parter.

– Vi har gått gjennom stortingsmeldingen og ser lyst på fremtidens offentlige anskaffelser dersom meldingens foreslåtte tiltak settes ut i livet, sier jurist Heidi Langseth fra firma Anbudsjuristen, som bistår flere leverandører i sine bestrebelser med å legge inn korrekte og gode anbud.

Stortingsmelding Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Effektivt

Langseth deler stortingsmeldingens klare anbefaling om at det er et behov for effektivisering og profesjonalisering av dagens offentlige anskaffelser.

– Regjeringen har satt egne mål for offentlige anskaffelser, hvor blant annet klima- og miljøhensyn er viet eget kapittel. Den inneholder også forslag til tiltak for hvordan man kan oppnå bedre resultater, uansett hvordan man vekter de ulike kvalitetene i et anbud. Dette går særlig på god styring, mer faglig dybde og effektivisering av prosessene, sier Langseth.

I alt presenterer meldingen 35 ulike tiltak for hvordan offentlig sektor kan oppnå  «smartere innkjøp». Mange av tiltakene vil kunne gjøre godt for profesjonalisering og effektivisering av det offentliges innkjøp, og hvis tiltakene og anbefalingene overføres i praksis i kommunene, kan også involverte regne med å kunne se lysere på deltagelse i fremtidens offentlige anskaffelser

– Det er mye å hente på å videreutvikle kompetansen hos innkjøpere. Dette går på bedre intern veiledning, utarbeidelse av maler og eksempel-dokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene, sier Langseth.

Samarbeid

Meldingen peker også på et behov for å utvikle et bedre kompetansetilbud på offentlige anskaffelser på ledernivå. Man ser at det i større administrative enheter er mer rom for å bruke tid og legge mer grundig arbeid i prosessene. En måte for mindre kommuner å kompensere for dette er å tilrettelegge for økt samarbeid om anbud med andre kommuner og gjennom utvikling av veiledning og beste praksis.

– Vi deler anbefalingen om å styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser, samt at det er et behov for å utvikle verktøy for å identifisere effekter og kostnader av å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser. Generelt er det et klart behov for samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivere om å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser, sier Langseth.