Å ha online oversikt over VA-installasjoner i et digitalt system blir stadig mer vanlig.

Digitalisering i en offensiv kommune

Under Vanndagene på Vestlandet i regi av Dihva i forrige uke holdt Torstein Dalen i Bergen kommune et engasjerende foredrag om bruk av digitale verktøy. Dalen pekte også på hva digitalisering kan by på av muligheter for den som vil gå offensivt til verks.

0

Dalen åpnet sitt foredrag med å slå fast at utviklingen innen digitale verktøy skaper store muligheter, men at arbeidet med digitalisering bør sees på som kontinuerlig aktivitet fremfor et skippertak der man løftes over i noe helt nytt.

Fra kommunedelplan overvann, se link nederst.

Fett- og oljeutskillere

Dalen trakk fram arbeidet med å skaffe oversikt med tømming av fettutskillere og oljeutskillere som eksempel på gevinst ved å legge om til digital databehandling, framfor papir-rapporter. Tidligere brukte man paragon-blokker med gjennomskrift når tømmefirma skulle lage rapport etter inspeksjon, tømming og analyser på olje- og fettutskillere.  I dag gjøres rapportene direkte fra digital plattform til kommunens database, og de i VA-etaten som tidligere overførte informasjonen fra papir til data, driver i stedet med oppfølging av om det er gjennomført tømming eller inspeksjon.
– Fra å gjøre et kjedelig arbeid med å slå inn tall kan vi nå heller jobbe med oppfølging av de virksomhetene vi ikke har informasjon om. Med digitale verktøy kan vi på et øyeblikk få oversikt over hvor vi mangler informasjon, og sette innsatsen der det trengs. Vi kan være mer effektive og rekke over mer, drive bedre. Dette er jo ikke noe nytt egentlig, mulighetene er der og man bør følge med i utviklingen, slo Dalen fast.

Entreprenørportal

Et annet område der Bergen kommune har lagt ned et stort arbeide i digitalisering er å ha oppdaterte digitale kart over hele VA-systemet, med ledninger, kummer, ventiler, pumpestasjoner mm. Å få alt inn på kartet med opplysninger om alder, utforming, koordinater, dagbok over service og besøk er et stort framskritt, og gjør utbygging, vedlikehold og styring mer effektivt enn noen gang.
Et annet område som er digitalisert og dermed svært effektiv er saksbehandlingen mot entreprenørene som skal utføre arbeider på VA-nettet.
– Nå kan entreprenør gå inn og følge en kakeoppskrift på nettet, slik at alt som trengs for saksbehandlingen kommer på plass. Her legger entreprenør inn alle opplysninger og dokumentasjon helt fram til jobben er gjort og ferdigmelding for arbeidet skal inn. Entreprenørportalen sikrer informasjonsflyten og sparer tid for alle parter. Kommunen slipper å be om informasjon som mangler og saksbehandlingen blir effektiv og hurtig, entreprenørene kan få jobbet mer effektiv, forklarte Dalen.

 

Torstein Dalen

Overvannskart på nett

Bergen kommune har ambisjoner om å bli enda bedre på å styre overvannet, og man vil om ikke mange dager lansere en rammeplan for overvann i kommunen. Planen blir tilgjengelig digitalt for alle på nettet.
– Det gjelder å komme igang med slikt arbeid, og erfaringsmessig er det dessuten mye å lære av selve planprosessen. At vi har planene tilgjengelig for publikum og andre som kan berøres av dette er naturligvis viktig for å kunne utnytte informasjonen som vi samler inn, og digitalt format er det eneste som vil fungere i framtiden, slik at entreprenører kan lese ut for eksempel hvilke avrenningslinjer som finnes i terrenget, hvor flomsonene befinner seg og hvor havet står til enhver tid, forklarte Dalen.

I arbeidet med rammeplanen for overvann har man samarbeidet tett med kommunens planavdeling for å få på plass viktig informasjon og gode løsninger.
– Å ta eierskap og våge å gjøre noe nytt sammen med andre etater er viktig, da får vi god kommunikasjon over fagområdene og en helhetlig forvaltning i kommunen, understreket Dalen.

Prøv!

Dalen kom også med en sterk oppfordring til VA-ingeniør om å våge å tenke fritt og se etter nye løsninger. Her trakk Dalen fram det faktum at Bergen kommune nylig har invitert VA-leverandørene til dialog i en innovasjonskonferanse, der man skaffet seg ny kunnskap og ideer.

– Å være VA-ingeniør er blitt mer enn å lage vann og rense avløp. Vann og avløp berører mange områder i samfunnet, og det er viktig å tenke helhetlig og framtidsrettet når man samarbeider og planlegger framtidens systemer. Det er ikke ofte vi ser VA-ingeniører være synlig i media, men vi vet alle hvor viktig vår jobb er. Vi ser jo også at mange forhold etterhvert går på tvers av sektorer, som for eksempel bruk av biogass til drift av busser, eller fangst av fosfor fra avløpsvann. Løsningen kan ligge i en sektor mens gevinsten kan ligge i en annen, derfor er tverrsektorielt samarbeid viktigere enn noen gang, sa Dalen.
I forbindelse med kravet om 100 års levetid på VA-installasjoner utfordret Dalen også bransjen med spørsmålet om 100 års liggetid.
– Vi har rør som har ligget i snart 150 år, og som fungerer bra. Det er kanskje viktigere å tenke på hvordan vi skal planlegge slik at utstyret får så lang liggetid som mulig, sa Torstein Dalen i Bergen Kommune.

Se på kommunedelplan overvann