Sarpsborg kommune, her ved Alvim Renseanlegg, krever nå at alle skal ha vannmåler, noe som erfaringsmessig vil gi laverer vannforbruk og enklere å finne lekkasjer.

Klarer ikke fristene – ber om ny utsettelse

Sarpsborg står i fare for å få en kjempebot dersom ikke Statsforvalteren går med på å forlenge fristen for realisering av nytt renseanlegg.

0

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Sarpsborg kommune frist til 1. juli 2025 med å ha ferdig det nye renseanlegget på Alvim. Den fristen er det nå åpenbart at kommune ikke vil kunne holde. Kommunen vil derfor be om at fristen forlenges med ett og et halvt år til 31. desember 2026. Samtidig ber kommunen om at utsettelsen ikke utløser tvangsmulkt. Hvis Statsforvalteren ikke aksepterer det, vil kommunen måtte betale tvangsmulkter på til sammen 21 millioner kroner. Dette skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter at et mulig samarbeid med Fredrikstad havarerte har Sarpsborg fått hastverk med å realisere sine egne planer. Ny reguleringsplan skulle vært godkjent 1. oktober i år.

Den fristen klarer kommunen ikke å holde, og nå mener kommunen at bystyret ikke kan godkjenne denne før i februar – mars neste år. Det som ifølge saksutredningen vil forsinke det nye anlegget er byggetiden både for selve anlegget på Alvim og de nye transportsystemene som blir en del av anlegget.

Det er ikke bare på Alvim der renseanlegget skal utvides at grunnforholdene er krevende med kvikkleire. Den samme problematikken møter en i Gatedalen der det skal legges nye ledninger og etableres magasin for spillvann. Man kan spørre seg om kommunen har full kontroll på de geologiske forholdene. For et år siden måtte kommunen krype til korset og gi erstatning til en utbygger som hadde kjøpt en tomt av kommunen, en tomt som viste seg å inneholde bunnløs kvikkleire.

– Transportsystemet omfatter i hovedsak nytt avløpsanlegg fra Nordbergveien pumpestasjon til renseanlegget, ny utslippsledning fra renseanlegget til Glomma, nytt dykkermagasin i Gatedalen, oppgradering av eksisterende pumpestasjoner og bygging av mikrokraftverk som skal utnytte avløpsvannet til å produsere strøm. Det søkes om tilsvarende sluttfrist for transportsystemet som for selve renseanlegget. I tillegg har det framkommet enkelte nye forutsetninger underveis som medfører en forventet økning i tidsbruk for både prosjektering og anleggsgjennomføring. Som forventet er det svært utfordrende grunnforhold i området ved Gatedalen, men de geotekniske vurderingene har likevel vært mer krevende enn forutsatt. Kommunen venter fortsatt på geoteknisk rapport for området, og kommer ikke i mål med prosjekteringen før dette er klart. Det vil etter revidert framdriftsplan med sluttfrist 31. desember 2026 fortsatt være en stram framdrift, hvor man er avhengig av flere faktorer som ikke er løst, slik som grunnforhold ved Gatedalen og erverv av tomter. Ny framdriftsplan vil likevel være robust og bør være realiserbar, heter det i kommunedirektørens saksutredning.

Under behandlingen av budsjettet og handlingsplanen i høst ble det avsatt 827 millioner kroner til det nye renseanlegget på Alvim med tilhørende transportnett. Allerede 3. mars måtte bystyret vedta at dette ble oppjustert til 1.129 millioner kroner.

– Etter at forrige sak om renseanlegget ble lagt fram har det startet en krig i Ukraina som har påvirket priser og leveranser for ulike produkter og materialer. Dette kommer i kjølvannet av covid-19 pandemien. Dette har skapt usikkerhet rundt pris og leveranser i markedet. Visse produkter, som for eksempel stål har økt kraftig i pris. I tillegg har drivstoffutgifter, strømutgifter og priser på rør steget mer enn vanlig. Det er en større usikkerhet rundt byggekostnader enn før. Hva denne situasjonen medfører videre hva angår priser og leveranseutfordringer er for tidlig å si noe om, heter det i saksutredningen fra kommunedirektøren.