Odd Magnar Holmeide og Fredrik Rustøen har blant andre oppgaver jobben med å hindre at det kommer fett i avløpssystemet.

Trapper opp kampen mot fettet

Ny forskrift, hyppige analyser av utslipp fra virksomheter og gebyr for avvik skal bidra til å få bukt med fettproblemene i avløpssystemet. Fettsanering og følgeproblemer koster nemlig kommunen flere millioner årlig.

0

Utfordringene med fett i avløpsvann er knyttet til stans i pumpestasjoner, tilstopping av rør og i verste fall medfølgende tilbakeslag av kloakk. Fett i avløpssystemet fører dermed til store utgifter og mye merarbeid for kommunen.

Millioner

Fett skaper utgifter som til syvende og sist havner på felles regning. Timer for fagarbeidere, utrykninger og slamsugebiler i forbindelse med fettproblemer er anslått å koste kommunen i overkant av 2,5 millioner kroner i året. Dette er et konservativt estimat som er basert på beregninger gjort i 2018.

– Fett bør stanses før det kommer på nett, forteller Fredrik Rustøen, rådgiver ved avdeling for FRG(Forvaltning, Renovasjon og Gebyr) i seksjon Vann, Avløp Renovasjon og Vei i Ullensaker kommune, som er i en periode med vekst og etablering av stadig nye bedrifter som lager mat. Alle matbedrifter har krav om fettutskiller, men utvidelser og endret drift vil kunne endre hvor mye fett som genereres. Andre forhold som spiller inn er nye trender i matproduksjon, som bruk av olje.

Kildene

Baksiden av medaljen ligger i økende problemer med fett i avløpsnettet. De største kildene til fettholdig avløpsvann er restauranter, hurtigmatkjøkken, cateringbedrifter og gatekjøkken. Her foregår stor matproduksjon, og ikke sjelden av fettholdig mat. Matolje, margarin og stekefett skylles ned i avløpet, f.eks. ved skylling av bestikk og tallerkener.

– Fettkonsentrasjonen vil variere med virksomheten og mengden avløpsvann, men påslipp av store mengder avløpsvann kan tidvis knyttes opp mot lave fettkonsentrasjoner, vi snakker uansett om store mengder fett som bør stanses av fettutskillere, understreker Rustøen.

Renhold

En av utfordringene er hvordan storkjøkken praktiserer renhold. Det er ikke uvanlig med store mengder vaskemidler i kombinasjon med varmt vann for å løse opp fett. Fettet forsvinner tilsynelatende over i vannfase og vil derfor passere en fettutskiller. Vaskemaskiner benytter ofte høy temperatur sammen med vaskemidler som løser opp matrester, dette i kombinasjon med mye vann fører til at fettutskilleren ikke henger med. Oppløst og smeltet fett går dermed gjennom. Korrekt kildesortering av matavfall kan også være en utfordring, da utilstrekkelig opplæring kan føre til at f.eks. frityrolje eller andre produkter som skal i matavfall skylles ned i vasken.

– Enten må man endre på praksis her, endre bruk av vaskemidler, få en nedkjøling av vann fra oppvaskmaskin før det går i fettutskiller, bedre kildesortering av matavfall eller rett og slett å øke kapasiteten på fettutskilleren, sier Rustøen. 

Forskrifter

Et tiltak har vært å revidere kommunens lokale forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann. Forskriften trådte i kraft 1. mai 2022, og har som mål å minimere unødvendig forurensning i avløpsvannet. I forskriften stilles en rekke tydelige krav til særlig til drift og oppsett av fettutskillere, med krav til dimensjonering, evt. modifikasjoner (e.g. installere slamfang og prøvetakningskum), krav om rutiner og løpende dokumentasjon av tømming og analyserapporter.

– Forskriften stiller krav til hyppigere tømming av fettutskiller, og krever at dokumentasjon ved med tømming, service og analyser sendes kommunen umiddelbart. En uavhengig instans tar analyser av utslippene, for at vi skal kunne vite om det går fett ut på rørnettet. Vi følger løpende opp rapporter og tilbakemeldinger så fort de blir mottatt, fremfor å vente på årsrapport. Kommunen har også anledning til å dra på tilsyn for å forsikre rett drift av utskiller på kort varsel, understreker Rustøen.

Overbelastning

Typiske problemer ved mye fett i avløpet er knyttet til fettsyrenes egenskaper og at avløpsnettet ikke er konstruert for store dette. Det finnes flere typer fett som oppfører seg på ulike måter, men i ofte vil fett som er oppløst i varmtvann eller av vaskemidler gjenoppstå ved normal vanntemperatur og etter en viss tid. Fett er klebrig men kan vandre lange avstander oppløst i vannet før det avleires. Fett er lettere enn vann og havner derfor øverst i rør og kummer. 

Avleiringer oppstår gjerne der rørledningen svinger, ledningsmaterialet eller dimensjonen på røret endres og dermed vannhastigheten går ned. Avleiringene består nærmest utelukkende av mettede fettsyrer som tidligere er løst opp av høy temperatur, vaske- og rengjøringsmidler, og disse er særdeles vanskelig å fjerne. Avleiringer kan tette til røret eller havne i pumpestasjoner når de løsner.

Fett skaper tett

– Oppbygningen av fettavleiring i avløpsnettet skaper utfordringer for kapasiteten i avløpsnettet, da diameteren på rørene forminskes. Dersom rørene blir tette nok vil avløpsvann presses over i overvannsnettet og kunne føre til oversvømmelser, eller rørene kan bli såpass tette at avløpsvann går tilbake til virksomheten/boligen. Andre konsekvenser av fettavleiring kan merkes som luktproblemer, oversvømmelser og korrosjon av ledningsmaterialet, forklarer Rustøen.

Fettutskillere som skal installeres i Ullensaker må være tilstrekkelig dimensjonert iht. virksomhetens vannforbruk. Virksomheter som øker forbruket, må følge opp dette med å f.eks. oppgradere utskilleren og søke ny tillatelse om påslipp. Fettutskillere er beregnet for å behandle fettholdig avløpsvann, men den håndterer i mindre grad sedimenter og partikler.

Gebyrer

Man ser altså en økende tendens til at matrester kan havne i avløpet, noe som til syvende og sist kan gå ut over fettutskillerens effektivitet. Derfor bør virksomheter som har for vane å la organiske rester gå i sluk installere slamfang som hindrer sedimentene fra å passere inn i utskilleren og videre ut i avløpsvannet.

– Pålagte analyser av avløpsvannet gir oss et inntrykk av hvor mye organisk materiale som passerer utskilleren og fett er en del av dette bildet. Virksomheter med påslipp som overstiger grensene, belastes et gebyr etter mengde organisk materiale i avløpsvannet. Gebyret knyttes til merarbeid og kostnadene kommunens renseanlegg påtar seg ved å rense virksomhetens avløpsvann, forteller Rustøen. 

Gode råd

Ved fakturering gir også kommunen en begrunnelse gebyret gis, gebyrgrunnlaget og tiltak virksomheten kan gjennomføre for å redusere forurensningen og dermed også sitt gebyr. Ofte henger tiltakene for å redusere organisk materiale i avløpsvannet tett sammen med det som kreves for å redusere fett.

– Vi har en klar målsetning om å redusere kostnadene knyttet til fett i avløp, for å få ned utgiftene. Ved siden av dette driver vi opplysingsarbeid også mot innbyggerne om konsekvensene fett i avløpet har. Vi regner med å kunne gjennomføre 30 besøk ved virksomheter i år, avslutter Rustøen.