Pasvikelva med smelteverket i Nikel i bakgrunnen, før verket ble stengt. Foto: Paul Eric Aspholm/NIBIO

Mindre russermetall i elva

Miljøskadelige metaller i Pasvikelva kraftig redusert Det var 70-80 prosent mindre tungmetaller i Pasvikelva i 2021 enn de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble nedlagt, viser nye tall.

0

‒ Konsentrasjonen av nikkel i Pasvikelva gikk fra å være nesten tre ganger så høy som de anbefalte grenseverdiene de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble stengt i 2020, til å være godt under grensen ett år etter at verket var stengt ned, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.  

Smelteverket i byen Nikel i Nordvest-Russland ligger bare noen kilometer fra grensen til Norge, og har i flere tiår vært en kilde til forurensing i de norske grenseområdene i Øst-Finnmark. 23. desember 2020 ble driften av smelteverket lagt ned. Nye tall fra Miljødirektoratets elveovervåkingsprogram viser at innholdet av de tre tungmetallene nikkel, kadmium og kobber i Pasvikelva var redusert med så mye som 70-80 prosent allerede i 2021, sammenlignet med de fem siste årene før smelteverket i Nikel ble nedlagt.  

Langt over

For å beskytte mot forgiftning er det satt internasjonale grenseverdier for hva man mener er akseptable konsentrasjoner av kjemikalier i ferskvann. Om man overskrider dette mye kan det medføre risiko ikke bare for vannlevende organismer, men også for fugl som spiser fisk samt menneskers. De fem siste årene frem til 2020 var det i snitt nesten tre ganger så mye nikkel i Pasvikelva som den anbefalte grenseverdien. Kobber lå tidligere tett oppunder grensen, mens innholdet av dette tungmetallet i elva i 2021 var kommet langt under anbefalt grenseverdi. Kadmium var nesten helt forsvunnet fra elva.

‒ Resultatene fra Pasvikelva er svært positive, selv om det er viktig å understreke at det alltid er noe usikkerhet knyttet til resultater fra ett enkelt års undersøkelser. Vi vil følge opp med overvåking av forholdene fremover, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Også i Oslo 

Pasvikelva er en av 20 elver som overvåkes i Miljødirektoratets elveovervåkingsprogram.  Blant de øvrige elvene i programmet peker Alnaelva i Oslo seg ut med positive endringer. Det er registrert en betydelig nedgang i konsentrasjonen av de fleste metallene som er undersøkt i Alnaelva. Størst endring er det for bly, der konsentrasjonen i 2021 var lavere enn internasjonale grenseverdier, etter å ha ligget over fram til 2020.  

‒ Trolig er dette et resultat av mangeårige tiltak mot forurensing i denne delen av Oslo, som for eksempel bedre systemer for å hindre at forurenset vann fra industri og veier havner i elva, sier Ellen Hambro.  

Alle de øvrige elvene som blir overvåket hadde akseptabelt nivå av tungmetaller og miljøgifter.   

Mer flom

Elveovervåkingsprogrammet til Miljødirektoratet ser ikke bare på forekomster av tungmetaller og miljøgifter, men også på endringer i vannføringsmønstre som indikerer effekter av klimaendringer i norske elver. De nye analysene viser at det i 2021 var flere snøsmeltingsflommer i løpet av vinteren enn det som har vært vanlig i norske elver. Noen av disse flommene er av betydelig størrelse, og forekommer både sør og nord i landet.  

‒ Endringene tilskrives endringer i klima, som medfører at snøsmelting strekker seg over lengre perioder enn før, sier Hambro.