Geir Kåre Kroken ved Furnes Jernstøperi opplever at eiere av infrastruktur ønsker kortreist støpegods.

Møter nye krav til kvalitet og funksjonalitet i gategods

OPS kontrakter har gjort eiere, entreprenører og vedlikeholder av bl.a. veier mer opptatt av levetid og egenskaper til produktene de kjøper. Kundene ønsker kvalitetsprodukter med effektiv montering og lavere vedlikeholdskostnader over tid. Furnes Jernstøperi møter nye krav med systemtenkning og innovasjon.

0

Norge satser stort på bedre infrastruktur. Med proff og planmessig produksjon følger nye og mer gjennomtenkte krav til produktene som velges, samt ønske om samsvar og systematikk i produktutvalget.

– Vi får stadig spørsmål om kvalitet og hva gategodset skal bidra med over tid. Både eiere og utførende entreprenører er opptatt av dette. De vil vite mer om funksjon og levetid. Det etterspørres nye og flere egenskaper til produktene. Det er viktig med dialog mot byggherrer, men også de entreprenørene og deres samarbeidspartnere som er involvert i prosjektene. Stikkord er bruksområder, slitasje og vedlikehold, forteller markedssjef Geir Kåre Kroken ved Furnes Jernstøperi.

Respons

Et eksempel er Furnes Double kabeltrekkekum. Etter et lengre samarbeid med kommuner og entreprenører om utvikling lanserte man for et par år siden denne nye løsningen.

– Dette har vært vellykket for oss. Vi fikk nylig en stor ordre til det andre løpet i Nordby tunnelen sør for Oslo (E-6), der vi høsten 2017 leverte produktet til det første løpet i tunnelen, forteller Oddbjørn Maurdalen, direktør for Furnes Jernstøperi.

Kabeltrekkekum med lokk ferdig innstøpt i Nordbytunellen, klar til bruk

Vedlikehold

Også i forbindelse med OPS kontrakter har entreprenører stadig mer fokus på vedlikeholdsansvaret.

– Det virker som om man i større og større grad er opptatt av å få «riktig produkt på rett plass». Dette gjelder ikke bare OPS men også Nye Veiers prosjekter. Veikontrakter går gjerne over 2-4 år i byggetid og ett vedlikeholdsansvar på 20-25 år etter at prosjektet er ferdig. Det er klart at det kan bli kostbart å velge feil produkter dersom man må tilbake om fem år og gjøre endringer eller skifte ut noe som ikke funker, sier Kroken.

Ansvar

Eier av veiene har klare oppfatninger om hvem som skal sitte med ansvaret i framtiden.

– Beskrivelsene tar ofte utgangspunkt i hovedlinjene i prosjektet og overlater mye ansvar til hovedentreprenør, som i større grad enn tidligere blir involvert i valg av løsninger. Det er naturlig at disse ser nøye på hva de kjøper inn og hvilke løsninger de velger. Eierne ser de store linjene og har sammen med entreprenørene ønsker og krav til miljøegenskaper på produktene. Karbonavtrykk og kortreist er ord vi stadig hører, forteller Kroken, som i en rekke prosjekter hatt god dialog med entreprenører som har fokus på dette og opplever dialogen og samarbeidet som fruktbart for alle parter.

Longlife

Kategorisering av produkter

En sterkere bevissthet om kvalitet har skapt nye muligheter for Furnes.
– Når det planlegges nye gater og veier, samt ved re-asfaltering anbefaler vi at det gjøres en vurdering av belastning. For å hjelpe kunden med å velge riktig produkt har vi kategorisert gategods produktene våre. Mye av vår markedsbearbeiding går ut på å bevisstgjøre sluttbrukerne om valg av produkter. Dette går på belastning og bruksområdet. Vi ønsker å hjelpe kundene med å velge riktig produkt utfra type anlegg og driftssituasjoner. Vi har produkter for alle typer bruksområder, forteller Oddbjørn Maurdalen ved Furnes Jernstøperi AS.

To lokk

Et eksempel på kategorier av produkter etter bruk er kumlokkene Longlife og Temporary.
Longlife anbefales benyttet der det er gater og veier med meget sterk trafikk. Denne kategorien er utviklet ved å kombinere våre beste tekniske funksjoner til en unik løsning, noe som gir best levetid og totaløkonomi. Longlife består av 10 mm mønster, vår patenterte slissepakning, samt en nedfellingsdybde på 50 mm kombinert  med bredere anleggsflate enn tradisjonelt gir dette lengre levetid. Lokket kan enkelt forsynes med ekstra sikring om det skulle være ønskelig.

Temporary

Temporary lokket benyttes i gamle NS rammer der det er behov for en rask midlertidig løsning for å stoppe klapring, skifte av slitte lokk eller lignende behov. Dette er kostnadseffektivt frem til neste reasfaltering og gir en bedre totaløkonomi. Lokket har vår patenterte slissepakning som tetter mellom lokk og ramme slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten.