Vi har fått god erfaring med PE, og vi ser at resultatene er gode også i driftsfasen, sier virksomhetsleder for infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune. Reidun Isachsen og tidligere driftsleder Arne Johansen. Foto: Odd Borgestrand.

Nesodden går for helsveiset PE i både gammelt og nytt

Nesodden kommune var blant de første som tok i bruk PE ved rehabilitering både for vann og avløp. Nettopp helsveisede PE-rør uten skjøter har vært en suksessfaktor i arbeidet med fornying og nyetablering av ledningsnettet i kommunen.

0

Nesodden kommune har arbeidet målbevisst med lekkasjesøk og fornying av sitt ledningsnett de siste 30 årene. Det har vært en bevisst strategi å fornye både vann og avløp samtidig for å redusere belastningen i de enkelte bo-områdene. Et langvarig samarbeid mellom Sandum som entreprenør og Hallingplast som rørleverandør har båret stor økonomisk gevinst for kommunen.

Kjøper vannet ute

Sentral pådriver i dette arbeidet har vært tidligere driftsleder Arne Johansen, som har nådd pensjonsalder, men som likevel fortsatt jobber aktivt for Nesodden kommune.
– Det var viktig for kommunen å redusere sine lekkasjer for å unngå innkjøp av kostbart vann fra Bærum kommune. Gamle eternittledninger er byttet ut med nye PE-ledninger uten omfattende graving”, forteller Arne Johansen. 
Det ble i tidlig fase stilt spørsmål ved om et PE-rør uten kappe var godt nok. Det tok ikke lang tid før produksjonen med kappe ble etterspurt, og dermed gikk også meterprisen ned.  
– Det er ingen tvil om at PE-rør med kappe er en god løsning. PE-røret er også fleksibelt ved at det håndterer retningsendringer på en god måte, uten at det er behov for tidkrevende stemplinger, sier Johansen.
Resultatene har kommet: I 1988 var vannforbruket på 1,5 millioner kubikk pr år i kommunen. Til tross for sterk befolkningsvekst de siste årene er forbruket nå under 1 million kubikk, og hovedårsaken er en kraftig reduksjon i antall lekkasjer. 

Nesodden kommune var blant de første som tok i bruk PE ved rehabilitering både for vann og avløp, og nå har en rekke andre kommuner kommet etter.

Måtte unngå kollaps  

Johansen mener at politikerne trengte noe tid for å forstå hvor viktig det var å fornye ledningsnettet. Det var vanskelig å få midler til fornyelse, men etter flere år uten bevilgninger løsnet det endelig på midten av 90-tallet, da det ble lagt fram dokumentasjon på at deler av ledningsnettet ville kollapse om det ikke ble tatt alvorlige grep. 

Det var ikke vanskelig å framskaffe eksempler. På begynnelsen av 90-tallet kollapset flere ledningsstrekk med 200 mm eternittledninger. Da forsto Arne Johansen at situasjonen kunne bli svært dramatisk om ikke noe ble gjort. På eget initiativ kontaktet han både Kristian Olimb AS og Sandum AS, for å finne løsninger med fornyelse av vannledningene med minimal graving. Det viste seg at utblokking var den mest effektive løsningen, og dermed ble det langvarig samarbeid mellom Sandum som entreprenør og Hallingplast som rørleverandør etablert.

Helsveisede PE-rør uten skjøter har vært en suksessfaktor for Nesodden kommune i arbeidet med fornying og nyetablering av ledningsnettet i kommunen. Samarbeidet med Hallingplast AS har vært viktig for å oppnå gode resultater.

Politikerne våkner

Da politikerne så resultatene av rørfornying i området Fjellstrand kom det plutselig en bevilgning på 10 millioner kroner, og ledningsfornyelsen kunne skyte fart. Politikerne så at teknisk drift brukte midlene på en god måte, og dermed har bevilgningene kommet med solide beløp hvert år. 

Arne Johansen ledet fornyingsarbeidet og stolte fullt og helt på leverandør og entreprenør i tillegg til selv å bidra med lokalkunnskap om rørtraseer og rørkvalitet.  

– Dermed ble det få oppdrag til konsulentselskaper, men flere meter med nytt ledningsnett”, sier Reidun Isachsen, virksomhetsleder for infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune. Hennes oppgave er blant annet å følge opp vedtatt hovedplan for drikkevann og vannmiljø i kommunen.

PE en suksessfaktor 

De siste 20 årene er vannforbruket redusert med 40 prosent i Nesodden kommune som resultat av et målbevisst arbeid med lekkasjer. Lekkasjeprosenten er redusert fra 40 til i underkant av 20 prosent. Helsveisede PE-rør uten skjøter har vært en suksessfaktor. 
– Det var ikke vanskelig å finne de store lekkasjene. Flere steder flommet vannet når vi fikk brudd. Vi tok i bruk rørinspeksjon med kamerautstyr i avløpsnettet og fant en rekke lekkasjer også på den måten”, sier Johansen.
Det er drøyt 20 år etter at de første PE-ledninger ble lagt i kommunen, og så langt har det ikke oppstått en eneste driftsforstyrrelse som følge av ledningsmaterialet. De siste årene har teknisk drift fått totalt tre millioner kroner hvert år til ledningsfornyelse og generelt vedlikehold av kummer og ledningsnett, og disse midlene er godt utnyttet.  
Nå er det dessuten montert målere på strategiske steder, slik at man kan overvåke ledningsnettet på en helt annen måte. Det er likevel fortsatt mye som gjenstår.
– Ledningsanlegget blir eldre og eldre og nå har vi et spesielt fokus på kumrehabilitering, forklarer Reidun Isachsen.  

Hovedplan

Denne planen har tre hovedmål, å sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere, oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene samt lgge vekt på bærekraftige løsninger.

– Dette er meget ambisiøse mål, som dels er et resultat av EUs vanndirektiv og dels av kommunens egne mål. Målene innebærer utbygging og tilknytning til offentlig nett samt full opprydding i separate avløpsanlegg. Bærekraftige løsninger innebærer en stor grad av fellesløsninger, sier Isachsen.

Hun synes det var fortjent at Arne Johansen fikk Nesodden kommunes ildsjel-pris i 2015, sammen med en arbeidsgjeng som blant andre besto av Espen Solvik, Trond Mikaelsen og Erik Tomter. Sammen har de hatt et sterkt engasjement for et bedre vannmiljø i kommunen.