Kai Jensen hos Firma Boss of Gloss har orden på oljeutskilleren.

Godt foreberedt på nye krav til oljeutskillere

Stadig flere kommuner reviderer sine krav og åpner for å ilegge ekstra avgift dersom utslipp fra oljeutskillere bryter med miljøgrensene. For å slippe ekstra kostnader gjelder det å ha valgt riktig utskiller.

0

Kommunene har innsett at oljeutskillere representerer en betydelig belastning på renseanleggene. Først ute var Ullensaker, som med lokale krav tar inn 6 prosent av driften av renseanlegget dekket med ekstragebyrer, dette fra abonnenter som bryter lokale grenser for påslipp på kommunalt nett.

Sist på banen er Sarpsborg kommune, som ved årsskiftet innfører ny lokal forskrift. Her åpner man for å kreve at den som belaster avløpsnettet utover regelverket også skal betale ekstra for å dekke merkostnadene. Man setter imidlertid ingen grense for organisk belastning, slik Ullensaker har hatt for praksis i mange år.

En av de som har vært i forkant av nye forskrifter er bilvaskeanlegget Boss of Gloss utenfor Sarpsborg, som for to år siden installerte en oljeutskiller på 10 kubikkmeter. For å få lov til å drive vaskeanlegg må man ha en godkjent løsning samt avtale om inspeksjon og tømming med et eksternt firma.

– Jeg overlot til min entreprenør Metacon og rørlegger Storm å dimensjonere oljeutskilleren, de visste hvilke krav som gjelder og har dimensjonert deretter. Vi er et miljøvaskeri med grønne kjemikalier og vi ønsker å ta ansvar for avløpsvannet. Jeg er godt fornøyd med løsningen, sier Kai Jensen, som i tillegg har egne rutiner for å følge opp utskilleren, og gir beskjed til tømmefirmaet om det skulle være nødvendig med et ekstra besøk.

Det er firma Høytrykk & Vakumteknikk i Fredrikstad som tar seg av tømmingen hos Jensen, og ifølge Alexander Kristiansen i samme firma er det normalt med en tømming i året samt to analyser av utslippsvannet, slik forskriftene sier. 

– Vi pleier å sette i gang utskilleren og ta den ene prøven av utslippsvannet før vi foretar tømmingen. Ved Boss of Gloss har man valgt en romslig utskiller, slik at vannet får lang nok oppholdstid, med moderne vaskemidler er det gjerne snakk om en emulsjon, og ikke ren olje, som vi tømmer. Det er også viktig å ha et koalesensfilter, det gir etter vår erfaring bedre utskilling, det har de også, og utskilleren fungerer etter hensikten, sier Kristiansen, som legger til at grundig rengjøring er viktig, spesielt av koalesensfilteret


Hvis man derimot er gjerrig på utskilleren og velger en modell med litt knapt volum vil man særlig ved vaskeanlegg kunne få problemene fordi det samler seg slam og grus i utskilleren, og det effektive volumet krymper.
– Det er derfor absolutt en fordel å ha et romslig sandfang i forkant, det kan nesten ikke bli for stort, da vil oljeutskilleren kunne ha full funksjonalitet, sier Kristiansen, som anbefaler de som skal gå til innkjøp av oljeutskiller å tenke nøye gjennom driften og helst drøfte dette med de som skal ta seg av tømmingen.
– Jeg har tømt utskillere i mange år og har sett mye forskjellig, det er viktig å velge løsning etter driften, det ser vi alt for sjelden, og jeg kan forstå at kommunene stiller krav, det vil trolig føre til renere avløp og mer skjerping, sier Kristiansen.

Vegard Fyrileiv hos Ragn Sells

Firma Ragn Sells driver også tømming av oljeutskillere, og er kjent med at kommunene stiller forskjellige krav men at det som regel er Forurensnigningsforskriften nasjonalt som de fleste følger.

– Vi peiler slam og oljemengde og tømmer etter behov. Det er gjerne sand og slam som skaper problemer, fordi det fyller opp utskilleren med den følge at oljeutskillingen blir mindre effektiv, det er derfor viktig å holde den fri for slam, et godt sandfang og en romslig utskiller vil lønne seg i lengden, det blir det færre besøk, sier Fyrlieiv.

Å velge utskillerløsning nøye etter hvilken virksomhet man driver er ifølge Fyrileiv noe som trolig gjøres alt for sjelden.
Relevant regelverk om oljeutskilleren: 

– forurensingsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning og  kapittel 15 om utslipp av oljeholdig avløpsvann
– produktkontrolloven § 3 om plikt til aktsomhet og § 3a om substitusjonsplikt
– avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
– internkontrollforskriften § 5 om krav til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet