Nytt rør er lagt, nå kommer det en ny standard for hvordan det skal stedfestes.

Ny standard for hvordan ledninger skal inn på kart

Standarden tar utgangspunkt i plan og bygningslovens §2-3, men paragrafen har ennå ikke trådt i kraft da forskriften ennå ikke er ferdig. Det kan bli nødvendig med enkelte endringer og presiseringer i standarden dersom forskriftens bestemmelser avviker fra standardens regler.

0

Standard for «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag» er nå godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk. Standarden omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting av nye ledninger og andre anlegg, samt eksisterende infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes.

Sammen med standarden er det også godkjent to produktspesifikasjoner som beskriver hvordan ledningsanlegg stedfestet i henhold til standardens retningslinjer, skal utveksles.

Standarden

Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, versjon 1.0 (pdf) 2019

Produktspesifikasjonene på geonorge.no

Stedfestingsdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger, versjon 20190101 (pdf)

Stedfestingsdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger, versjon 20190101 (pdf)

Høringen

Standarden og produktspesifikasjonene var på høring våren 2018. Høringssvarene er tilgjengelig her.

Det kom mange gode innspill og kommentarer i høringen. Som følge av dette er det gjort noen endringer/presiseringer i standarden. De viktigste innspill og endringer omtales nedenfor:

  • Man har beholdt 4 Stedfestingsområder, men definisjonene er forenklet og gjort tydeligere.
  • Forklaringen av Maksimalt 3D avvik er forbedret slik at det skal bli lettere å forstå hva det betyr.
  • Forklaringen til Figurene 16 og 17 som viser eksempler på riktig og feilaktig stedfesting, er forbedret.
  • Definisjonen av Ukjente ledninger er litt endret. Flere høringsinstanser ønsket at kravet om dokumentasjon av ukjente ledninger skal fjernes fra standarden. Vi har ikke tatt dette til følge fordi kravet om dokumentasjon av ukjente ledninger framgår tydelig i St.prop. 110L (2016-2017).
  • Man har presisert at Stedfesting på bakgrunn av påvist trase skal gjøres på bakken, og gitt tydeligere krav om når dette skal skje.
  • Bergsikringsområde er tatt inn som en del av dokumentasjonen av tunneler
  • Man har tatt inn i standarden at kravet om Landmålingsrapport kan fravikes i spesielle situasjoner, og åpnet for at landmålingsrapport kan leveres som xml-fil. Det er laget en egen datamodell for dette.
  • For øvrig er det gjort noen språklige endringer, bl.a. er enkelte overskrifter forkortet.
  • I produktspesifikasjonen for etablerte eller flyttede ledninger er det gjort en forenkling i objekttype inndelingen, ved at objekttypene «xxx_rund» og «xxx_firkant» er konsolidert.
  • I produktspesifikasjonen for påviste eller avdekkede ledninger er objekttypen UkjentLedningstrase blitt erstattet med objekttypene Trase, Kanal, Kulvert og Borehull.

Standarden tar utgangspunkt i plan og bygningslovens §2-3, men paragrafen har ennå ikke trådt i kraft da forskriften ikke foreligger ennå. Merk at det kan bli nødvendig med enkelte endringer og presiseringer i standarden dersom forskriftens bestemmelser avviker fra standardens regler.

Eksempelfiler

Utvekslingsformat for ledningsanlegg er GML. Det utarbeidet to eksempelfiler som viser hvordan data kan utveksles i henhold til produktspesifikasjonene. Eksempelfilene med tilhørende applikasjonsskjema kan lastes ned under:

For landmålingsrapporten er det utarbeidet en datamodell med tilhørende applikasjonsskjema, som gjør at landmålingsrapporten kan utveksles i form av en xml-fil. Dette vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.