Strengere krav til planlegging av overvann
Fra Ensjø, der overann blir integrert med naturlige vannløp

Strengere krav til planlegging av overvann

Plan- og bygningsloven er endret for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann i arealplanleggingen. Blant annet må kommunen legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur. Man skal også og ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasninger.

0

Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen med økt fortetting, kan hver for seg øke intensiteten i overvannsavrenningen. Uten forbyggende tiltak forventes at kostnadene ved overvannsskade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil følge samme utvikling.

Et utvalg har gjennomgått gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder. Utvaliget har foreslått en rekke ulike virkemidler for å gi kommunen gode rammebetingelser og tilstrekkelige virkemidler for å forebygge overvannsskader, og samtidig utnytte overvann som en ressurs.

Endringene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer slik de fremgår av NOU 2015:16. Kommunene vil med endringene få flere muligheter og en tydeligere hjemmel til å ta i bruk kommuneplaner og reguleringsplaner for å ivareta hensynet til vanndisponering. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs.

Lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) (Lovdata)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com