Drømmen om å gjenåpne en lukket bekk var en av grunnene til at styrt boring ble benyttet i fjernvarmeutbygging på Holmen i Fredrikstad.

Boring under historisk grunn og en bekk på vent

Skrinlagte planer men framtidige ønsker om å gjenåpne Veumbekken samt en krevende infrastruktur gjorde at man valgte en dyp styrt boring på Holmen i Fredrikstad. For folk i området betydde det naturligvis også minimalt med ulemper i anleggsperioden.

0

Veumbekken har vær stridens eple i Fredrikstad i en årrekke. Etter at storstilte planer om en seks meter bred kanal ble skrinlagt er det foreløpig ingen utsikter om å gjenskape fortidens vannspeil mellom den trivelige trehusbebyggelsen på Holmen i Fredrikstad.

En av årsakene til protestene er at det fra tidligere av er investert store summer i å gjenskape opprinnelig trehusbebyggelse, noe man i de første planene la opp til å ofre i forbindelse med å gjenåpne bekken. I ettertid kan det se ut som om planene for å gjenåpne bekken har inneholdt en del suspekte grep, som har handlet om å legge til rette for en voldsom utbygging, istedet for å gjenskape en idyll.

Linjen merket med gult viser kurven for boringen under kulverten. Det ble boret tre parallelle traséer. Dypeste punkt var nesten 11 meter under bakken.

Da det for tiden legges det til rette for fjernvarme i denne delen av byen er det mange hensyn som gjør det svært kostbart å gå med grøft, ikke minst siden Veumbekken fortsatt befinner seg i en lukket kulvert under Holmegata, forøvrig en kulvert i dårlig forfatning. I tillegg befinner det seg en uoversiktlig mengde rør og ledninger i bakken under Holmen-området.

Byggherre Fredrikstad Fjernvarme som står bak utbyggingen, innhentet en fast pris på retningsstyrt boring, og fant den å foretrekke i forhold til alternativet med graving.

Olimb Anlegg fikk oppdraget med å gjennomføre boringen for entreprenør Brødrene Ødegård Maskindrift, som er underentreprenør for grunnarbeidet i fjernvarmeprosjektet på Holmen. Totalentreprenør er B.T. Rørsystem.

Som en positiv gevinst av løsningen med styrt boring og inntrekking av rør, kunne trafikken i den travle Holmegata gå uhindret i anleggsperioden. Beboerne i området ble også minimalt berørt av arbeidet, sammenlignet med ulempene ved å grave opp gatene og miljøet rundt husene. De nye fjernvarmeledningene ble da også styrt så dypt i bakken at de går godt under eksisterende kulvert og den planlagte kanalen.

I prosjektet ble det lagt tre parallelle rør: To varerør for fjernvarme i dimensjon 500 mm i diameter, og ett rør for kabler med dimensjon Ø200 mm.

Med retningssstyrt boring – også kalt bare styrt boring – var det mulig å bore nye traséer via to groper i Seierstengata og trekke inn rørene i kurve under kulverten og den kryssende Holmegata, en strekning på cirka 130 meter.

Fakta: Styrt boring går (retnings)styrt boring ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Under boringen blir piloten peilet inn av en kontrollør oppe på bakken som følger nøye med via instrumenter og sikrer at boringen følger den prosjekterte linjen. Det er mulig å bore i både horisontal og vertikal kurve.