Tromsø

Kommune brøt eget anbud ved tildeling av VA-kontrakt

I anbudspapirene krevde kommunen standard trykktesting i forbindelse med lekkasjetetting av en vannledning. En tilbyder ba om å slippe trykktesting som beskrevet i anbud og kommunen etterkom særkravet . Kofa mener tilbudet fra valgte leverandør burde vært avvist.

0

Tromsø kommune ved seksjon for Vann og avløp kunngjorde 28. mars 2018 åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise om tetting av lekkasjer på vannledninger på Nord-Tromsøya i Tromsø kommune. Anskaffelsens verdi ble i anskaffelsesprotokollen estimert til 13 millioner kroner. Tilbudsfristen var 11. mai 2018.

Lekkasjer

Jobben dreide seg om tetting av vannlekkasjer på ny hovedledning innpå Nord-Tromsøya. Parsellen er totalt ca. 1200 m, men det var bare den nedre delen m (ca 620 m) som ikke tilfredsstilte krav til tetthet. Lekkasjene gjaldt begge ledninger (ligger 2 stk. parallelle DN600 mm duktile støpejern ledninger med trykk-klasse c40). For strekket gjeldet forøvrig krav til driftstrykk på PN25.

Om driftstrykket fremgikk det av konkurransegrunnlaget at kravet er minimum PN25 . Det ble videre angitt at anlegget skal trykkprøves for PN25 bars driftstrykk samt desinfiseres. Videre het det at trykkprøving og desinfisering skal skje i h.h.t. gjeldende VA-norm og VA-miljøbladene 25 og 39.

I VA-miljøblad nr. 25 punkt 4.4 «Prøvetrykk» fremgår det at et system prøvetrykk (bar) skal tilsvare det som er minst av MDP x 1,5, eller MDP + 5 bar. MDP står her for Største dimensjonerende trykk. I denne jobben skulle dette tilsvare et prøvetrykk på 30 bar.

Forbehold

Etter konkurransegrunnlaget skulle kontrakt tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på tildelingskriteriene «pris» (40 prosent), «kvalitet» (45 prosent) og «referanser» (15 prosent). Innen tilbudsfristen mottok innklagede tre tilbud, herunder fra RTI Austria GmbH (valgte leverandør) og Einar Sørensen Maskinentreprenør AS .

I valgte leverandør (RTI) tilbud var det imidlertid tatt forbehold og angitt følgende vedrørende den tekniske løsningen: Den er vakuumbestandig og tåler det indre trykket opp til 25 bar – sammen med vertsrøret.
Videre fremgikk det følgende av tilbudet om trykktesten: Trykktesten kan ikke utføres med mer enn 25 bar. Høyt trykk eller trykkhammer må unngås til enhver tid under testing og driftsforhold for å unngå skader på foringen eller tetningshylsene. Vi er klar over at kravene i NS EN 805 er 25 + 5 = 30 bar for trykktesten. I praksis har foringen ikke problem med 30 bar trykkprøve. Det overfører uansett trykket til støpejernsrøret. Det har bare et problem med en trykkhammer. Amex-ermene er bare testet opptil 25 bar. Hvis foringens endeskjøter skulle ryke under en trykktest, vil vann gå bak foringen og hele seksjonen kan bli skadet! Derfor bør vi ikke overstige 25 bar selv med trykktesten!

På tross av at valgte leverandør her tok forbehold fikk de kontrakten og Tromsø kommune skrev kontrakt med RTI Austria den 27. juni 2018.

Brudd på reglene

Einar Sørensen Maskinentreprenør AS klaget saken inn for Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ved klage datert 6. juli 2018. Nå et år etter er Kofa ferdig med behadnlingen, der man i sin uttalelse peker på at RTI har tilbudt en løsning med toleranse inntil 25 bar. Konkurransegrunnlaget stiller imidlertid et krav om minimum PN25 driftstrykk. Dette er ikke identiske størrelser. Det var også stilt et krav om at anlegget skal trykkprøves med PN30. Kofa mener dermed at leverandørs tilbud inneholder et avvik fra anskaffelsesdokumentet. I tillegg er det sentralt at oppdraget gikk ut på tetting av lekkasjer, derfor må trykkravet anses som et helt grunnleggende element i anskaffelsen.

Kofa legger til grunn at dersom det var anledning til å levere en løsning som tålte lavere trykk kunne tilbyderne levert et annet produkt til en rimeligere pris. Avviket kan følgelig ha hatt innvirkning på konkurransen og skal regnes som vesentlig. Kofa mener dermed at Tromsø kommune har brutt forskriften om offentlige anbuds § 9-6 første ledd bokstav b, ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Bruddet på regelverket som klagenemnda har konstatert gir grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. klagenemndforskriften § 13.