RIFs sommerjobbgruppe. Fra venstre Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (Cowi). Foto: RIF

Synes staten skal stille strengere krav

Opptil 50 prosent av det produserte vannet forsvinner i enkelte kommuner før det kommer frem til springen. Myndighetene bør derfor stille strengere krav til kommunene for å redusere sine lekkasjeandeler. Dette må gjøres gjennom lovendringer og øremerkede ressurser.

0

Årest sommerstudenter har i sin rapport pekt på et kjent faktum, at tilstanden i vannforsyningen er uholdbar. Videre mener man politikken må endres: Myndighetene må stille strengere krav til kommunene slik at de reduserer sine lekkasjeandeler. Dette må gjøres gjennom lovendringer og øremerkede ressurser.

Man oppfordrer videre kommunene i større grad til å benytte seg av tilgjengelig kompetanse og ny teknologi. Dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner og privat sektor. Videre også at rådgiverbransjen som sådan bør synliggjøre sin kunnskap og kompetanse, og tilpasse seg kommunenes behov og utfordringer.

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en uke, kommer fra RIFs ulike medlemsfirmaer hvor de har sommerjobb.

Sommerutfordringen defineres av ekspertutvalgets medlemmer. I år var det Multiconsult som var vertskap og veileder for gruppen , som fikk i oppgave å undersøke hva utlekkasjer fra vannledninger koster samfunnet. Årets gruppe bestod av Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI).

Sommerstudentenes rapport viser tydelig at tilstanden på ledningsnettene i mange kommuner er i utilfredsstillende standard. Opptil 50 prosent av det produserte vannet forsvinner i enkelte kommuner før det kommer frem til springen. I tillegg til at betydelige produksjonskostnader kunne vært spart er det lite bærekraftig at så mye vann bare forsvinner ut i grunnen. Noe av lekkasjene lekker i overmål inn på et utett avløpsnett og belaster avløpsrenseanleggene våre med rent vann.

Isolert sett er det årlige økonomiske lekkasjetapet på ca. en million kroner per kommune. Konsekvenser ved lekkasjetap er imidlertid langt mer alvorlig; Redusert livskvalitet, helsekostnader og svekket tillit. Dette er noen av ringvirkningene som følge av lekkasje i drikkevannsdistribusjonsnettet. Studentenes rapport støtter dermed opp under RIFs egen State of the Nation rapport fra i år.

Sigmund Tøien fra Multiconsult og RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk kommenterer sommerstudentenes arbeid og rapport på denne måten:

– Det er stort og omfattende tema studentene har jobbet med. Årets oppgave medfører at ekspertutvalget får belyst en viktig problemstilling i VA-bransjen. Vi er imponert over både innsatsen studentene har lagt for dagen og ikke minst resultatet de har kommet frem til i løpet av den korte tiden de hadde til rådighet.

Last ned rapporten