Bildet viser fra venstre Prisutdeler Sigmund Tøien (Multiconsult), Håkon Reksten (Norconsult), Veileder Vegard Nilsen (NMBU) og prisvinner Frieda Trones Lieungh

Kan være mørketall omkring smitte fra drikkevann

Masteroppgaven «Nasjonalt estimat over sykdom fra drikkevann i Norge basert på Kvantitativ Mikrobiell Risikoanalyse (QMRA)» kaster nytt lys over potensiell smitte fra drikkevann. Oppgaven kan ha praktisk nytte for rådgivere og bør være av interesse både for kommuner og vannverk.

0

Selv om man i Norge normalt anser drikkevann som hygienisk trygt, er det en viss risiko for å bli smittet med spesielt mage-/tarmsykdom via vannet i springen. Smittsomme sykdommer skal registreres hos Folkehelseinstituttet, men det vil ofte være vanskelig å fastslå hva som er årsaken til mage-/tarmsykdommer.

Det er derfor grunn til å tro at drikkevann kan være en større kilde til slik sykdom enn det som faktisk blir registrert.

Dette er temaet for en master-oppgave utført av Frida Liungh, som nylig ble tildelt RIF-Prisen for årets beste master innen vann- og miljøteknikk.

I oppgaven er denne viktige problemstillingen belyst ved at kandidaten har benyttet en såkalt kvantitativ mikrobiell risikoanalyse (QMRA) på data fra Vannverksregisteret for å gi grove estimater på omfang av vannbåren sykdom i Norge.

– Årets prisvinner har skrevet en meget god oppgave vi mener treffer godt i forhold til statuttene. Oppgaven har praktisk nytte for rådgiverne og bør være av interesse også for kommuner og vannverk, sier Sigmund Tøien, som er medlem RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk, og delte ut prisen til vinneren.

Oppgaven representerer ifølge ekspertgruppen et nytt og relevant bidrag til å belyse smitterisiko fra drikkevannet. Selv om det vil kreves mer utprøving og kvalitetssikring av metoden, vil en slik type risikoanalyse kunne bidra til å gi et bedre bilde av den reelle smitterisikoen fra norske vannverk. Dette vil i sin tur være viktig for å kunne gjøre riktige prioriteringer av forbedringstiltak i vannforsyningssystemene.

Tittelen på masteroppgaven er «Nasjonalt estimat over sykdom fra drikkevann i Norge basert på Kvantitativ Mikrobiell Risikoanalyse (QMRA)». Frieda Liungh er utdannet ved NMBU og har hatt postdoktor Vegard Nilsen ved NMBU som veileder for oppgaven.

Frieda jobber nå i Rambøll i Drammen. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-

Last ned Masteroppgaven

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Prisen tildeles enkeltpersoner som har innlevert Masteroppgave ved et norsk universitet som underviser i vann og miljøteknikk.

Det legges spesiell vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen. Hensikten med prisen er, foruten å fremme talentene i bransjen, å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.