Plastrør har nærmest evig liv. Slitasjen er svært liten og utslipp av mikroplast er minimal. Illustrasjonsbilde.

Lite mikroplast fra avløpsrør

Et tysk forskningsinstitutt anslår at det frigjøres total cirka 620 tonn mikroplast fra plastavløpsrør i landets offentlige og private ledningsnett. I Tyskland brukes plast i langt mindre grad enn i Skandinavia.

0

Forskningsinstituttet Fraunhofer i Tyskland har anslått mengden mikroplast som slippes ut i det tyske offentlige ledningsnettet for avløpsvann til rundt 620 tonn per år. Til sammenligning er mikroplast fra dekk i Tyskland beregnet til 100 000-140 000 tonn per år. I motsetning til lekkasje fra plastrør vil dekkrester hovedsakelig havne i overvannsnettverket. Graden av separasjon vil derfor være lav her, og det meste går til miljøet.

Rapporten viser til at offentlige renseanlegg antas å fange opp ut cirka 62 prosent av innkommende mengde mikroplast fra plastrør. Omtrent 240 tonn per år slippes da ut til resipienter for avløpsvann i Tyskland. Dette blir grovt regnet under to promille av hva veiene står for.

Utslipp fra plastrør er med andre ord en minimal kilde sammenlignet med dekk, og dette kommer av at slitasjen på plastrør er svært lav. Mikroplastutslipp fra plastrør er ifølge rapporten av samme størrelsesorden som utslippet fra kosmetikk.

De private ledningsnettene er omtrent dobbelt så lange som de offentlige og anslås å slippe ut om lag 500 tonn per år. En årsak til frigjøring av mikroplast fra plastrør er slitasje på rørveggene av partikler med slipende effekt. Man har brukt tradisjonelle laboratorietester for slitasje på plastrør til å beregne mengdene.

Andelen plastrør i det offentlige tyske avløpsnettet er fortsatt relativt liten – mengdene av slitasje vil også øke forholdsmessig med en økende andel.

Rapporten peker på at i Skandinavia er andelen plast i avløpssystemet betydelig høyere. Den tyske rapporten beregner at dersom man skulle anta at andelen plast skulle gå fra ca 18 % i dag og ville tredobles til rundt 50 %, vil anslaget på utslipp under drift øke til mest sannsynlig verdi på 180 t/a og en maksimal verdi på 450 t/a for det offentlige avløpsnettet.

Rapporten peker også på et annet aspekt. Vil rørene bli fjernet og deponert på riktig måte, eller vil de forbli i bakken? Ved rør som gjenstår i grunnen, burde man trolig avklare hvordan dette oppholdet skal vurderes.

Les rapporten