Rekordlang tunnel for overvann gjennom kvikkleire

Høydepunktet innen oppgradering av VA-forbindelsene på Sluppen i Trondheim er en overvannstunnel på 375 meter gjennom kvikkleire. I samme område trekkes også ledninger for spillvann og drikkevann. Gode geotekniske grep sikrer gjennomføringen. Å få åpnet deler av Fredlybekken kan imidlertid henge i en tynn tråd.

0

Fredlybekken har i mange år ligget i rør og tatt imot en ukjent blanding av overvann og spillvann, som har blitt pumpet videre fra Sluppenområdet til avløpsrensing. Nå vil man oppgradere VA-nettet og pensjonere to overarbeidede pumpestasjoner ved Nidelva. Heretter skal kun spillvannet gå med selvfall under elva til avskjærende ledning på motsatt side.

Bekkeåpning

Som en del av det å legge nytt VA-nett vil kommunen gjerne åpne Fredlybekken og la overvannet følge naturens løp. Men på tross av at kommunen kan vise til mange vellykkede og prisbelønte bekkeåpninger i nyere tid er det motstand i nabolagene.Det er ikke avklart om det blir åpning av Fredlybekken, hverken øvre, midtre eller nedre del.

– Vi har som langsiktig mål å åpne flere bekker og forskjønne lokalmiljøet. Det gjøres ofte i forbindelse med sanering av VA-nettet. En åpen bekk vil som regel gjøre området miljømessig mer innbydende og øke verdien på eiendommene. Det gir bedre kontroll med både overvann og spillvann, sier Kristin Greiff Johnsen, avdelingsleder for vann, avløp og renovasjon ved Trondheim kommune.

Det er et omfattende grunnarbeide som skal til for å få fast grunn omkring pressgropene.

Kvikkleire

I nedre del av Fredlybekken, ved Sluppenvegen, er det imidlertid fritt fram for kommunen å løse utfordringene på beste måte. Området er imidlertid tungt nedbygget av infrastruktur, blant annet krysser traséen fire veier. Å lede Fredlybekken til Nidelva krever derfor omfattende undergrunnsarbeider, i form av en rørtunell i to etapper på til sammen 375 meter. Siden det er kvikkleire i området er det nødvendig med geotekniske tiltak og ved de to pressgropene. Her har man vispet inn store mengder kalk og sement i grunnen(KC-påler). Dette danner fast grunn for rørtrekking og anleggsarbeid.

– Selv om grunnen er løs skal det gå greit å tunnellere, vi har lang erfaring og vet godt hvordan vi skal gå fram, sier Gaute Øksne hos Steg Entreprenør AS , som i samarbeid med Østergaard AS har totalentreprise på alle arbeidene i området.

Spunt

Gropene ble først spuntet til 15m, for så å bli stabilisert inni og utenfor gropene med KC påler. Dette gjelder for presse- og mottaks gropa. De to pressgropene man skal jobbe ut fra er nå ferdige og tunneleringen skal snart gå igang.

Nerman Kulosman fra Trondheim kommune, Gaute Øksne fra Steg, Kristin Greiff Johnsen og Odd-Atle Tveit fra Trondheim kommune på byggeplassen.

Man benytter seg av tradisjonell rørpressemetode, der et hydraulisk aggregat trykker fram et hylseformet hode, som skyves inn i grunnmassene. Så bygger man på med betongrør med diameter 2 meter i bakkant. Etterhvert som man graver ut leire mater man på med betongrør som man skyver på bakfra.

– Vi benytter oss av åpen front med overtrykk i dette prosjektet, og vi sluser  inn massene porsjonsvis etterhvert som borehodet skyves framover. Dette for å unngå at jorda flommer ukontrollert inn i fronten, forklarer Øksne. Fremst i hodet av «ormen» sitter operatørene og styrer hodet etter gitt retning. I dette prosjektet er det flere retningsendringer og for å lykkes med dette har man ulike rør, som mates inn etter et godt planlagt opplegg.

Selve tunnelleringen vil foregå kontinuering og man regner med å kunne gjøre unna 8-10 meter på et skift.

To retninger

Arbeidet starter med at man kjører fra hovedgropa oppover Fredlybekken til øvre spuntede grop. Denne strekningen er på ca 275 meter. Når dette er gjort snur man gravehodet og tar strekningen nedover mot Nidelva på ca 100 meter. I forbindelse med avslutning av tunnelen mot elva bygger man støttefylling.

Overvannsledningen som etableres er så stor at hele Fredlybekken om nødvendig kan føres lukket ned forbi Sluppenvegen dersom det ikke blir aktuelt med gjenåpning av noen deler.

Gaute Øksne viser området

Velegnet

Det funnet soner kvikkleire i området. Da dette er en totalentreprise og prosjektering er en del av kontrakten har Steg foretatt egne prøver av grunnen,. Dette innebærer blant annet en vurdering av innblanding av stabiliserende kalk.

– Selv om massene er bløte vil presshodet under overtrykk legge betydelig trykk på massene foran, noe som i seg selv fører til å holde massene stabile i front der gravingen foregår. Grunnens beskaffenhet er velegnet til tunnellering, det er lite motstand, som gjør at vi kan skyve flere hundre meter med betongrør framover, forklarer Øksne.

Massene som graves ut blir fraktet på traller ut i pressgropene og heist opp for bortkjøring.

Eli Holen er prosjektleder for arbeidene hos kommunen.

Spillvann og drikkevann

I tillegg til overvanns-tunellen skal det gjøres omfattende rørtrekking for å fornye VA-forbindelsene, der man knytter de nye rørene i Sluppen-området sammen med nettet.

Med utgangspunkt i de samme gropene trekkes derfor to nye spillvannsledninger gjennom grunnen, en 100 meter 710 mm i PE100 SDR11 RC og en på 250 meter 630 mm i PE100 SDR11 RC. På toppen av dette kommer en 170 meter lang 250 mm vannledning i PE100 SDR11 RC. Alle disse ledningen legges ved rørtrekking og kobles til nytt VA-nett som samler spillvann fra området og leder dette over Nidelva.

I tillegg til rørtrekking og bygging av alle kummer legges det en midlertidig utløpsløsning for overvannsledningen i anleggsperioden.

Omfattende påling må til

Detaljprosjekt

Foruten totalansvar for framdrift og all bygging tar Steg seg av detaljprosjekteringen. Med seg i arbeidet har Steg sin faste samarbeidsparter Entreprenørfirma Østergaard.

Dette er et komplekst og krevende prosjekt, der man koordinerer med andre omfattende arbeider i regi av Vegvesenet. Det er gjennomført en grundig planlegging og man er sikre på et godt resultat. Prosjektleder fra kommunens side Eli Hol.

Kommunen har en dyktig ingeniør på plass i Nerman Kulosman, som er byggeleder og følger arbeidene på vegne av kommunen
– Prosjektet er godt igang og samarbeidet med entreprenørene fungerer meget bra, dette ser lovende ut på alle måter, sier Nerman Kulosman.

Alle arbeidene skal være ferdig i september inneværende år.