Fosforverdien i slam og kull

I et fireårig dyrkingsforsøk skal opptak av fosfor og tungmetaller evalueres fra to ulike typer avløpsslam og fem ulike slambiokull i et rammeforsøk ved Københavns Universitet.

0

Jordens kjemiske egenskaper som relaterer seg til fosfortilgjengelighet må også studeres fortløpende. En forsøksstrekning uten fosfortilførsel og en seksjon med tilsetning av mineralgjødsel inngår som kontroller. Alle stadier utføres med fire replikater.

Prosjektet skal generere kunnskap om hvordan fosfor i ulike typer avløpsslam og slambiokull kan brukes av anlegg på kort og lang sikt. Denne kunnskapen kan øke jordbrukets attraktivitet for kloakkfosfor ved å spesifisere anvendelsen av dette fosforet.

Bedre kunnskap om tilgjengeligheten av fosfor i slambiokull gjør også at en ny slamhåndteringsmetode, pyrolyse, vurderes og kan da bli aktuelt som et alternativ når slam spres på dyrkbar mark.

Målet er å øke kunnskapen om hvordan fosforet i avløpsslam og slambiokull utnyttes av anleggene på kort og lang sikt for på denne måten å kunne vurdere fosforgjødslingsverdien til disse produktene.

david.gustavsson@vasyd.se
Tel: 0738-530150

Prosjektet ledes av forskningsleder David Gustavsson fra VA SYD. Jakob Magid og Dorette Müller-Stöver ved Københavns Universitet gjennomfører rammeforsøkene med støtte fra Thomas Kätterer ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Ann-Mari Fransson ved Linnéuniversitetet og Ulrika Dyrlund Martinsson ved Hushållssällskapet.

Prosjektgruppen består også av kunnskapsrike personer innen agronomi og plantenæringsgjenvinning, som er ansatt i svenske VA-bedrifter.

Formålet med prosjektet er å i et fireårig dyrkingsforsøk

  • fosforavskiljning
  • studere absorpsjon av fosfor fra fem forskjellige slambiokuller, hvis opprinnelige slam kommer fra tre forskjellige anlegg som anvender kjemisk fosforseparering med henholdsvis jern og aluminium biologisk fosforseparasjon og hvor to av disse slammet vil pyrolyseres ved to forskjellige temperaturer
  • studere absorpsjon av tungmetaller i avlingen i de ulike behandlingene (to kloakkslam og fem slam biokull)
  • kontinuerlig studere jordas kjemiske egenskaper som er knyttet til fosfortilgjengelighet