Norske vannverk har for dårlig beredskap

0

Mattilsynet har i 2016 gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Tilsynet er utført som revisjoner og tilsyn med beredskapen ved 515 vannverk. Vannverkene er valgt ut etter størrelse og fordelt over hele landet på alle avdelingene i Mattilsynet.
På 416 vannverk (81%) fant man avvik fra regelverket. Av disse fikk 385 vannverk (75%) varsel om vedtak om å rette opp avvikene og 31 vannverk (6%) påpekt den plikten de har til å følge regelverket. 99 vannverk (19%) fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

Man fant flest mangler knyttet til planarbeid (prosent ikke tilfredsstillende i parentes): ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse) (55,1%), beredskapsplaner (46,6%) og beredskapsøvelser (65,2%).

Arbeidet med ROS og beredskapsplaner henger sammen. Manglende oppdatering og oppfølging av ROS og beredskapsplaner kan bety at beredskapsarbeidet er grunnet på feil forutsetninger og ikke har rett prioritering sier Mattilsynet in sin rapport

At så stor andel som 65,2% av vannverkene ikke i tilstrekkelig grad øver på planene, kan føre til at den generelle beredskapen er for lav. Dette gjelder spesielt med hensyn til større hendelser som går ut over vannverkets ansvarsområde og involverer andre sektorer i kommunene og andre deler av samfunnet.

De aller største vannverkene som leverer vann til mer enn 100000 personer, har vesentlig bedre resultater på disse tre områdene (prosent ikke tilfredsstillende i parentes): ROS (22,1%), beredskapsplaner (11,1%) og beredskapsøvelser (44,4%).

Les rapporten